Общините в страната могат да получат до 1.5 милиона лева за градско развитие по линия на европейската програма за градско развитие 2014-2020 година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Проектите ще се одобряват и изпълняват в 2 фази с обща продължителност 30 месеца.
Допустимият максимален бюджет за един проект за мрежа за планиране на действия е 750 000 евро общо за двете фази.
Първоначалният бюджет, който ще се отпусне за първа фаза на проекта, не трябва да надвишава 150 000 евро.

Партньорите в проекти от по-слабо развитите региони, включително регионите в България, се съфинансират с 85% европари.
Проектните предложения трябва включват минимум 7 и максимум 10 партньори от ЕС 28, както и Норвегия и Швейцария.

Поканата за набиране на проекти ще бъде отворена до 15 часа на 17 април 2019 г.

Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" при МРРБ ще сключва договори за предоставяне на национално съфинасиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти и ще определя контрольори за извършване на верификация на разходите на българските партньори.

Допустими партньори по програмата са градове (общини), административни райони и други, еквивалентни на тях, дефинирани като публични местни власти, сдружения и местни агенции, които притежават правомощия да планират и прилагат специфични урбанистични политики.

Менда Стоянова: Държавата няма да стимулира богатите общини
Обновена

Менда Стоянова: Държавата няма да стимулира богатите общини

Има пари за модернизация на армията

На 7 януари, понеделник, стартира втората и последна за периода 2014 - 2020 година покана за набиране на проектни предложения за Мрежи за планиране на действия.

Основната цел на Мрежите за планиране на действия е да се подобри капацитетът на градовете да управляват градски политики посредством интегрирани планове за действие.

С наличния бюджет се очаква да бъдат финансирани около 23 проекта.

Програмата ще финансира проекти, свързани със: засилване на научноизследователската дейност; технологичното развитие и иновации, подобряване достъпа до информационни и комуникационни технологии; повишаване конкурентоспособността на малки и средни предприятия; подпомагане преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори; насърчаване адаптацията към изменението на климата, превенцията и управлението на риска; съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване ресурсната ефективност; насърчаване устойчивия транспорт; насърчаване заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; насърчаване социалната интеграция, борба с бедността и всяка форма на дискриминация; инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и учене през целия живот.

АДФИ провери над 300 обществени поръчки

АДФИ провери над 300 обществени поръчки

Инспекцията е направена в периода октомври -декември 2018 г.

Кандидатите по втората покана се насърчават да включат в партньорските планове за действие и някоя от темите на Градския дневен ред на ЕС като: осигуряване на достъпни жилища; адаптиране към климатичните промени; интегриране на имигранти и бежанци; борба с бедността в градовете; дигитализация; намиране на решения за устойчиво ползване на земята и природата; работни позиции и умения; подобряване качеството на въздуха; кръгова икономика (удължаване жизнения цикъл на продуктите); иновативни и отговорни обществени поръчки; градска мобилност; култура и културно наследство; енергиен преход; сигурност на обществените места.

Българските общини отвяха конкуренцията от ЕС за безплатен интернет

Българските общини отвяха конкуренцията от ЕС за безплатен интернет

113 наши кандидати спечелиха ваучери за Wi-Fi мрежа