От днес, 18 ноември, влиза в сила Законът за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Той бе обнародван в Държавен вестник, бр. 98 от 14 ноември 2008 г.

Съгласно измененията размерът на гарантираното покритие на влоговете в банките се увеличава, като Фондътза гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира пълното изплащане сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 100 000 лв.

Гарантирани са влоговете на граждани и фирми в левове и в чуждестранна валута, уточняват от фонда.

Другото изменение се отнася до фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, чиито влогове също се включват в обхвата на гаранцията.

Увеличаването на размера на гарантираната сума се наложи от ситуацията на световна финансова криза.

Това решение бе взето от правителството след като и страните членки на Европейския съюз взеха решение за общи действия срещу кризата, които включваха гарантиране на влогове в размер на 50 000 евро.