Средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 2 155 лв., за февруари - 2 139 лв., и за март - 2 300 лева. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През трите месеца средното възнаграждение в страната e 2 198 лв. и спрямо последното тримесечие на 2023 г. се увеличава с 3.5%. Най-голямо увеличение регистрирано в "Други дейности" - с 16.9%, "Административни и спомагателни дейности" - с 10.2%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 10.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. средната заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e отново увеличението в "Други дейности", както и в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с по 24.4%, в "Операции с недвижими имоти" - с 21.5%, и в "Строителство" - с 20.7%.

Снимка 665084

Източник: НСИ

Най-високи са заплатите в икономическите дейности:

Най-нископлатени са били наетите лица в дейностите:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 366 лева;
  • "Други дейности" - 1 528 лева;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 543 лева.

Средната месечна заплата през първото тримесечие на 2024 г. нараства спрямо същия период на предходната година с 16.8% - както в обществения, така и в частния сектор.

Снимка 665083

Източник: НСИ

Към края на март 2024 г. броят на работещите по трудов договор се увеличава спрямо края на декември 2023 г. с 32.2 хил., или с 1.4%, като достига 2.32 млн. души. Най-голямо увеличение на работещите в сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 г. се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6.1%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5.3%, и в "Професионални дейности и научни изследвания" - с 3.2%. Най-значително намаляват наетите лица при дейностите "Добивна промишленост" и "Административни и спомагателни дейности" - с по 0.6%.

Бизнес и синдикати единодушни: Няма връзка между образование и пазар на труда

Бизнес и синдикати единодушни: Няма връзка между образование и пазар на труда

Най-много се търсят машинни оператори, заварчици, строителни работници, посочи Васил Велев от АИКБ

По данни към края на март 2024 г. за една година броят на работещите нараства с 12.8 хил. или с 0.6%. Най-голямо е увеличението в дейностите "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 12.1 хил., "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 7.2 хил., и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.0 хил. Най-голямо намаление в регистрирано в "Преработваща промишленост" - с 11.4 хил. и в "Административни и спомагателни дейности" - с 4.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 7.7%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 6.7%, и в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.9. Най-съществено намаление се отчита при "Административни и спомагателни дейности" - с 3.4%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.3%.

Евростат: Увеличават се безработните младежи в България

Евростат: Увеличават се безработните младежи в България

Макар и по-слабо расте и общата безработица