Правителството одобри доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първите 9 месеца на 2017 година. Докладът е изготвен от министъра на финансите.

Според данните в доклада салдото по КФП на касова основа към месец септември 2017 г. е положително и е в размер на 2 420.9 млн. лв. (2.4% от прогнозния БВП). Салдото по КФП се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 482.1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 61.2 млн. лева.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г. Подобрението се дължи основно на ръста на данъчните и осигурителните приходи.

Салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато беше пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2017 г. са в размер на 26 151.5 млн. лв. или 73.8% от годишните разчети, което прави ръст с 1 774.9 млн. лв. или 7.6%.

Общата сума на данъчните постъпления възлиза на 21 856.5 млн. лв., което представлява 78% от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към септември 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 8.7% или 1 750.1 млн. лв.

Приходите от преки данъци са в размер на 3 885.0 млн. лв. или 76.3% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 310.4 млн. лева. или 8.7%.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 6 127.6 млн. лв., което представлява 77.2% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14.2% или 760.9 млн. лв.

Неданъчните приходи са в размер на 3 245.2 млн. лв., което представлява 68.2% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1 049.8 млн. лв. или 39.7% от планираните за годината.

Разходите по КФП, в това число и вноската на България в бюджета на ЕС, към септември 2017 г. възлизат на 23 730.5 млн. лв., което е 64.5% от годишните разчети.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 септември 2017 г. от централния бюджет възлиза на 676.6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30 септември 2017 г. е 11.9 млрд. лв., в това число 11.4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.