Изпълнението на бюджета на БНБ показва, че за издръжка банката е похарчила през 2020-а 110 354 хил. лв., което възлиза на 93.2% от приетите за годината разходи. Най-големи са средствата за издръжка на паричното обръщение, разходи за услуги, амортизация и материали и разходите за персонал.

При планирани разходи за издръжка на паричното обращение от 34 787 хил. лв. ще бъдат похарчени 34 567 хил. лв., или 99.4% от средствата, предвидени в бюджета за 2020 г. От БНБ посочват, че в рамките на тези средства най-съществен дял заемат разходите за нови монети.

"За осигуряване на нормалното обслужване на наличнопаричното обращение през 2020 г. ще бъдат изразходвани общо 17 887 хил. лв., в това число 15 448 хил. лв. за отсичане на разменни монети и 2439 хил. лв. за юбилейни и възпоменателни монети", отбелязват от Централната банка. Уточнено е че за производство на 131 млн. броя нови банкноти разходите са 15 974 хил. лева. През 2020-а са усвоени 54.7% от предвидените средства за консумативи за обработката на банкноти и монети и за резервни части за машините за обработка на пари.

За разходи за материали през 2020 г. са утвърдени 2080 хил. лв., от които през годината са изразходвани 1979 хил. лв., или 95.1%. В тази група разходи са включени канцеларски и хигиенни материали, горива и резервни части за транспорта, разходи за материални запаси, за резервни части за ремонт на дълготрайни активи и други.

За външни услуги за 2020 г. са предвидени 23 418 хил. лв., като се очаква изпълнението им през годината да възлезе на 20 936 хил. лв., или 89.4% от заложеното в бюджета за 2020-а. С най-голям относителен дял в тази група са абонаментните такси за поддръжка на софтуерни продукти. Със значителен относителен дял са също разходите за охрана на банковите сгради по договори с МВР - главните дирекции "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" и "Пожарна безопасност и защита на населението", разходите за абонаментна поддръжка на техника и машини, за данък сгради, такса "битови отпадъци" и други видове такси, за ползване на задължителните модули на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент в реално време на експресни преводи в евро ТАРГЕТ2, абонаментните такси за "Блумбърг", "Ройтерс".

Заложените в бюджета за 2020 г. разходи за амортизация са 13 815 хил. лв., като през годината начислените амортизации се очаква да достигнат 10 930 хил. лв., или 79.1% от предвиденото. От БНБ уточняват, че усвояването на средствата за амортизации е пряко свързано с изпълнението на инвестиционната програма, като се очаква през второто шестмесечие да бъде усвоена по-голямата част от средствата за инвестиции в бюджета на Банката.

Средствата за персонал са 35 973 хил. лв. и се покриват напълно с планираните в бюджета за 2020 година. Банката ще похарчи около 1115 хил. лв. за провизиране на задълженията си към персонала съгласно изискванията на Международен счетоводен стандарт 19 "Доходи на наети лица" и чл. 222, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

От предвидените за 2020 г. средства за социална дейност в размер на 2364 хил. лв. са изразходвани 2296 хил. лв., или 97.1%.

От заложените пари за други административни разходи - 2663 хил. лв. за цялата 2020-а, БНБ е усвоила 1463 хил. лв., или 54.9%.

От планираните за 2020-а средства, свързани с участието на БНБ в Европейската система на централните банки в размер на 3275 хил. лв., са усвоени 2210 хил. лв., или 67.5% от предвиденото.

Изпълнението на инвестиционната програма на БНБ за 2020-а се очаква да бъде 76.5% спрямо разчета. От предвидените 38 889 хил. лв. ще бъдат похарчени 29 760 хил. лв. В рамките на тези средства най-съществен дял заемат разходите за информационни системи, които възлизат на 14 910 хил. лв., или 81.5% от заложените.

От средствата, планирани за ново строителство, реконструкция и модернизация, се очаква да бъдат усвоени 10 936 хил. лв., или 83.4%, като средствата са за изграждане на Касовия център на БНБ в град Пловдив.

За придобиване на машини и съоръжения, транспортни средства и друго оборудване ще бъдат изразходвани 3905 хил. лв., или 52.2% от предвиденото за 2020 г.

Според БНБ непълното усвояване на средствата по инвестиционната програма е резултат от въведеното в страната извънредно положение и от епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, което доведе до забавяне на дейностите по завършване на строителството на Касовия център в Пловдив. Във връзка с това част от планираните средства за придобиване на машини, съоръжения и оборудване за Касовия център в Пловдив са прехвърлени за 2021 година.