Бизнес климатът у нас запазва равнището си от месец февруари. Това показва общият показател за март 2023 г. Наблюдава се понижение в показателите за промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. В строителството е регистрирано покачване.

В промишлеността показателят отчита намаляване с 0.8 пункта за месец март. Това се дължи на резервираните прогнози за производствената активност на предприятията за следващите три месеца. Също и на очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Въпреки, че през последните месеци се отчита спад на негативите от несигурната икономическа среда и недостиг на работна ръка, те остават съществени пречки за дейността на предприятията. Предвижда се повишаване на продажните цени през следващите три месеца.

При показателят на търговията на дребно има спад с 1.3 пункта за месец март. Нормално е за сезона е очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от "добро" към "задоволително", съобщават от НСИ. Наблюдават се положителни очаквания на търговците по отношение на продажбите за следващите три месеца. Мненията им за обема на продажбите за последните три месеца също е положителен.

Както при промишлеността и тук затрудненията произлизат от факторите - икономическа среда и работна сила. Може да се допълни и с конкуренцията в бранша, също и недостатъчното търсене. Делът на търговците, които прогнозират увеличение на продажните цени, нараства.

Снимка 612391

Източник: НСИ

Показателите в сектора на услугите се понижават с 1.2 пункта. Мениджърските оценки са неблагоприятни за сегашното бизнес състояние на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги също са по-въздържани, а прогнозите им за следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава намаление на отрицателното им въздействие.

15.5% от мениджърите очакват повишение на продажните цени в сектора на услугите през следващите три месеца, показват данните от анкетата.

През март съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 4.0 пункта. Това е в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. През последния месец анкетата регистрира и увеличение на получените нови поръчки. Прогнозите за дейността през следващите три месеца остават положителни.

Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, е несигурната икономическа среда, посочена от 74.7% от предприятията. На второ и трето място са цените на материалите и недостигът на работна сила.

31.7% е делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца.