Общите разходи на бизнеса за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.2% през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо последните три месеца на 2016 година. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) относно индекса на разходите на работодателите за труд през октомври, ноември и декември 2017 година.

Разбивка по сектори показва, че увеличението на разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица е сходно при индустрията, услугите и строителството. Регистрираният ръст в индустрията е 11.7%, в услугите - 11.8%, а в строителството - с 11.9%.

Снимка 346306

Източник: НСИ

За посочения период по икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Образование" - с 20.2%, "Други дейности" - с 19.1%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 15.0%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 1.1%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 3.7%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.9%.

НСИ: Доходите растат с 9,3%, разходите - с 13,2% в края на 2017 г.

НСИ: Доходите растат с 9,3%, разходите - с 13,2% в края на 2017 г.

Пенсиите се увеличили с 8 лв., заплатите - с около 66 лева, според статистиката

Общите данни показват, че през четвъртото тримесечие на 2017 година спрямо октомври, ноември и декември 2016 година разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.0%. Другите разходи бележат ръст с 13.2%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 1.0% за "Култура, спорт и развлечения" до 20.1% за "Образование".

Безработните намаляват с 16,3% през 2017 година

Безработните намаляват с 16,3% през 2017 година

Коефициентът на продължителна безработица е 3,4% - съответно 3,6% за мъжете и 3,2% за жените