С 3,5% се увеличава Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на 2018 година. Увеличението на четвъртото тримесечие е с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2019 г., показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт. 

4,2% годишна инфлация към януари 2020 г.

4,2% годишна инфлация към януари 2020 г.

Това показват данните на НСИ

В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:

"...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...".

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за четвъртото тримесечие на 2019 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период

Седемгодишно забавяне на икономиката на еврозоната и ЕС

Седемгодишно забавяне на икономиката на еврозоната и ЕС

През последното тримесечие на 2019 г. икономиката на валутния съюз и на ЕС се разшири с 0,1 на сто в сравнение

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 32 372.4 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 28 056.6 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.1%), което в стойностно изражение възлиза на 25 295.2 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 6 390.3 млн. лв. и заема 19.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително. 

Снимка 466739

Източник: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо третото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.7%.

За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо третото тримесечие на 2019 г. има увеличението на крайното потребление - с 0.6%, и на износа на стоки и услуги - с 0.1%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 5.0%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 1.2% през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1.5%, а вносът на стоки и услуги - с 2.7%.