Държавният дълг в края на май месец възлиза на 4940,7 млн. евро, от който вътрешният е  501,0 млн. евро, а външният - 3 439,7 млн. евро.

В номинално изражение дългът бележи нарастване приблизително с 16 млн. евро в сравнение с предходния месец, съобщава Finance.news.bg.
Нарастването на дълга се дължи главно на увеличението на външния държавен дълг в резултат на валутно-курсова разлика, обясняват от Мф.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към БВП възлиза на 14,2%, като запазва нивото си от предходния месец. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9,9%, а на вътрешния държавен дълг е 4,3% от БВП.

В структурата на държавния дълг в края на периода, вътрешните задължения имат дял от 30,9%, а външните - 69,1 на сто.

Извършените плащания през месец май възлизат на 231 млн. лв.

По отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева, който е 46,6%, следван от 45,3% в евро и 7,6% в щатски долари.

Държавногарантираният дълг през месец май достига 660 млн. евро. В номинално изражение той бележи ръст приблизително с 37,5 млн. евро спрямо равнището, регистрирано в края на предходния месец.

Нарастването на държавногарантирания дълг се дължи основно на валутно-курсова разлика. Съотношението на държавногарантирания дълг към БВП възлиза на 1,9% на сто.