През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо третото тримесечие на 2022 г. по експресни оценки на Националния статистически институт (НСИ).

През последните три месеца на миналата година брутната добавена стойност нараства с 2.8% спрямо същия период от 2022 г. На годишна база крайното потребление бележи ръст от 4.7%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3.3%. Износът на стоки и услуги се увеличава със 7.2%, а вносът на стоки и услуги нараства с 10.7%.

През разглеждания период БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.5%, а брутната добавена стойност - с 0.7%.

ЕК очаква забавяне на инфлацията у нас до 4% през 2024 г.

ЕК очаква забавяне на инфлацията у нас до 4% през 2024 г.

Икономиката на ЕС навлиза в 2023 г. в по-добро състояние от прогнозираното през есента

Снимка 606466

Източник: НСИ

Според експресните оценки на брутния вътрешен продукт по елементи на крайното използване през четвърто тримесечие на 2022 г. причина за регистрирания икономически ръст спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.4%.

В номинално изражение БВП за периода достига 47 086.7 млн. лева. Реализираната добавена стойност през последните три месеца на миналата година е 42 694.9 млн. лева.

Снимка 606467

Източник: НСИ

По елементи на крайното използване най-голям дял в брутния вътрешен продукт заема крайното потребление със 81.3%, което в стойностно изражение възлиза на 38 272.2 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2022 г. бруто капиталообразуването е 10 640.4 млн. лв. и заема 22.6% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Снимка 606468

Източник: НСИ