Средната брутна месечна работна заплата e 1 879 лв. през четвъртото тримесечие на 2022 г. и нараства със 7.8% спрямо третото тримесечие на 2022 г.

Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Средната месечна заплата за октомври е 1 839 лв., за ноември - 1 851 лв., а за декември - 1 947 лева.

Икономическите дейности, в които е регистриран най-голям ръст, са "Образование" - с 19.7%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 14.9%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 12.6%, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 11.%.

С 16.6% нараства средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период за 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - с 23.4%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 23.1%, и "Други дейности" - с 22.1%.

Наетите лица в икономическите дейности през четвъртото тримесечие на 2022 г. с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 4 417 лева;
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 934 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2 853 лева

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 088 лева;
  • "Други дейности" - 1 275 лева;
  • "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1 356 лева

Средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 13.5%, а в частния - със 17.7% спрямо същия период за 2021 г.

Данните на НСИ сочат още, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 16.5 хил., или с 0.7% към края на декември 2022 г. спрямо края на септември 2022 г., като достигат 2.26 млн.

Най-голям спад на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 5.9%, в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 5.8%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 4.5%.

Най-голям ръст на броя на наетите лица е регистрирано в дейностите "Образование" - с 1.2%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 1.1%.

По отношение на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 20.5 и 16.8%.

В края на декември 2022 г. спрямо с края на 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 5.6 хил. или с 0.2%. Най-голям спад на наетите се регистрира в икономическите дейности:

  • "Преработваща промишленост" - с 6.5 хил.
  • "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 5.1 хил.
  • "Строителство" - с 3.9 хил.

Най-голямо увеличение се наблюдава в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.1 хил., и в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 3.7 хиляди.

В проценти намалението е най-значително в икономическите дейности "Строителство" - с 3.1%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 2.3%, и в "Преработваща промишленост" - с 1.4%, а най-голямо увеличение е регистрирано в "Операции с недвижими имоти" - с 5.7% и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5.4%.

НС реши: Минималната заплата става 50% от брутната средна от догодина

НС реши: Минималната заплата става 50% от брутната средна от догодина

Зелена светлина бе дадена с 177 гласа "за", 37 "въздържали се" и 55 "против"