Вероятно много хора знаят какъв е размерът на годишните бюджетни разходи, на валутния резерв на страната или на брутния вътрешен продукт (БВП). Измерени в евро говорим за суми от в порядъка на десетки милиарди - числа, които на повечето българи изглеждат огромни. Как ли обаче ще им изглеждат сумите, които годишно преминават през националните платежни системи, които поддържа Българската народна банка (БНБ)? Защото те са десетки пъти по-големи от БВП на България? Ако човек се зачете в отчета на Централната банка за 2018-а, ще види, че става дума за стотици милиарди левове и евра, чиято обща сума в рамките само на миналата година, преизчислена в национална валута се доближава до 2 трилиона лева. Толкова е общата стойност на плащанията минали през платежните системи у нас. Точно по-тази причина сигурността им е от огромно значение за страната и за нея отговаря БНБ.

Платежните системи в България най-общо се делят на две групи - такива, които оперират в левове, и тези, които работят с евро.

Платежните системи в страната, опериращи в левове
В тази група влизат Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС, с оператор БНБ и спомагателните системи БИСЕРА и БОРИКА. БИСЕРА е система за обслужване на клиентски преводи, предназначени за изпълнение в определен момент, с оператор "БОРИКА" АД, а БОРИКА е система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната, с оператор "БОРИКА" АД.

В платежната система РИНГС участват БНБ и 26 банки. Според отчета на БНБ за 2018-а през годината през нея са извършени плащания на обща стойност 929 381 млн. лв., което представлява увеличение с 32.3% спрямо 2017 г., докато броят на плащанията бе 1 059 515, или със 7.2% повече от предходната година. Клиентските плащания са 950 092, или 89.7% от общия брой плащания, и възлизат на обща стойност 228 263 млн. лв., или 24.6% от общата стойност. Среднодневната стойност на плащанията през системата през отчетния период бе 3 732 млн. лв., а среднодневният брой плащания - 4 255. Максималната дневна стойност на плащанията, наредени от участниците в РИНГС, бе 6 623 млн. лв., а максималният дневен брой плащания - 9 381.

Според БНБ разпределението на плащанията в левове в страната между отделните платежни системи се запази спрямо 2017 г., като през 2018 г. РИНГС обработи 84.4% от стойността на извършените плащания в страната.

Платежната система БОРИКА е обработила през 2018-а 147.9 млн. платежни операции, извършени чрез терминални устройства АТМ (банкомати) и ПОС, на обща стойност 14 649.2 млн. лв., като спрямо 2017 г. е отчетено нарастване с 20.5% по брой и с 16.1% по стойност.

През 2018 г. в платежната система БИСЕРА са извършени 77.7 млн. плащания на обща стойност 157 690.1 млн. лв., а обработените плащания се увеличиха спрямо 2017 г. с 3.7% по брой и с 10.2% по стойност.

Платежните системи в страната, опериращи в евро
Това са националният системен компонент на ТАРГЕТ2 - ТАРГЕТ2-БНБ, с оператор БНБ и БИСЕРА7-ЕВРО - система за обслужване на клиентски преводи, предназначени за изпълнение в определен момент, с оператор "БОРИКА" АД.

Системите за сетълмент на ценни книжа в страната, при които сетълментът на паричната страна се извършва в платежни системи, с оператор БНБ, са организираната от БНБ система за сетълмент на безналични държавни ценни книжа (BNBGSSS), с оператор БНБ и организираната от "Централен депозитар" АД система за регистрация и обслужване на сделки с безналични ценни книжа, с оператор "Централен депозитар" АД.

Платежни системи в евро ТАРГЕТ2 предоставя брутен сетълмент в реално време за плащания в евро със сетълмент в резервни пари. Системата работи въз основа на Единна съвместна платформа, като от правна гледна точка всяка централна банка в ТАРГЕТ2 е оператор на свой собствен системен компонент. От 1 февруари 2010 г. БНБ е оператор на националния системен компонент ТАРГЕТ2-БНБ и отговаря за бизнес взаимоотношенията с участниците в компонента и за координацията с ЕЦБ и с участващите централни банки.

През 2018 г. в ТАРГЕТ2-БНБ са извършени 290 998 плащания (клиентски и междубанкови) на обща стойност 441 591 млн. евро. Броят на клиентските плащания е 252 482, или 86.8% от всички плащания, а общата им стойност - 9 754 млн. евро, или 2.2% от стойността на всички плащания. Общо обработените плащания са се увеличили спрямо 2017 г. с 22.4% по брой и с 27.5% по стойност.

Среднодневният брой на наредените плащания от участниците в ТАРГЕТ2-БНБ през годината бе 1 141, а среднодневната стойност на обработените плащания - 1 732 млн. евро. През 2018 г. максималният дневен брой плащания, наредени от участници в ТАРГЕТ2-БНБ, бе 2 047, а максималната дневна стойност - 3 606 млн. евро.

През 2018 г. наредените плащания през БИСЕРА7-ЕВРО са 47 140 броя на стойност 357 млн. евро, или спрямо 2017 г. са намалели с 22.9% по брой и с 25.7% по стойност. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета платежната система за малки плащания в евро БИСЕРА7-ЕВРО обработва плащания в Единната зона за плащания в евро (СЕПА) и осигурява оперативна съвместимост със системите SEPA Clearer, Equens и EuroELIXIR, което позволява взаимен обмен на кредитни преводи в СЕПА между банковите общности в България и в други държави от ЕС.