Центърът за градска мобилност е бил управляван без стратегия и отчетност. Това стана ясно от доклад на Сметната палата за извършен одит на финансовото управление на "Център за градска мобилност" за периода 1 януари 2014 г. - 30 юни 2016 г.

Одитната задача на доклада обхваща шест области.

Според заключението на доклада в първата област - "Управление на търговското дружество" Сметната палата е констатирала несъответствия в някои съществени аспекти. Съставът на Съвета на директорите, който е управлявал дружественото до 27 август 2014 г., не е бил избран на конкурс. Решението за откриване на конкурс през същата и критерия за подбор на състава на СД също били в несъответствие с изискванията.

Граждани искат сливането на Метрополитен и ЦГМ

Граждани искат сливането на Метрополитен и ЦГМ

Всичките нередности са мотиви да се върне старата цена на билета

ЦГМ не е разработила стратегия за развитие на дружеството, както и бизнес-задача за целия срок на управление за 2015 г. Следователно договорите за управление са били в несъответствие с изискванията на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, защото не уреждали при сключването им да се определя бизнес-задача за целия период на управление.

Констатирано е и че Одитният комитет на ЦГМ не е представял междинни отчети за дейността си към междинния финансов отчет на дружеството за първото полугодие на 2014 г., 2015 г. и 2016 г.

Според заключението на доклада за областта "Финансиране на дейността по обществен превоз на пътници и извършване на плащания към транспортните оператори" процесът по планиране на общата Икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община (СО) за 2015 г. и 2016 г. не бил в съответствие с изискванията на действащите през одитирания период договори.

Прилаганата в "ЦГМ" ЕАД счетоводна политика не е била актуализирана и не съдържала оповестяване на счетоводните операции, правила и практики, които се прилагат при отчитане на взаимоотношенията между дружеството, СО и транспортните оператори във връзка с финансирането и разплащането на дейността по отчета за паричните потоци.

Състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК) не е била в съответствие с правната рамка, определена със Закона за финансовото управление и методологията на Министерство на финансите, поради което не е постигнато очакваното съответствие на дейността на организацията с правната рамка и договорите.

При анализа на приходите и разходите на ЦГМ Сметната палата констатира, че дружеството не е прилагало утвърдения вътрешен ред и клаузи на договори за ползване на паркоместа. Констатирано е и че дружеството е дублирало функциите по отношение на контрола, осъществяван върху дейността по поставяне на скоби. ЦГМ не е осъществявал ефективен предварителен контрол както за законосъобразността на приходите от служебните абонаменти, така и за надлежното документиране на осъществената контролна дейност.

Относно разходите на ЦГМ за допълнителни възнаграждения на контрольорите е установено несъответствие с нормативните и вътрешни актове през месец юни 2016 г., когато са начислени по-високи размери от полагащите се допълнителни възнаграждения. Не е бил определен и таван на допълнителните възнаграждения, поради което през 2014 г. и 2015 г. месечните брутни възнаграждения на служители превишавали тези на членовете на СД на "ЦГМ" ЕАД.

В област на изследване "Планиране, възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори" съществени несъответствия са намерени във вътрешните правила за управление цикъла на обществените поръчки, които не регламентират реда за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на документацията за обществена поръчка. Следователно съществуват несъответствия при възлагането на обществени поръчки.

Според доклада състоянието на СФУК не е добро, защото ЦГМ не е осъществявал предварителен контрол за законосъобразност при взимане на решенията за откриване на процедурите, преди сключване на договорите и преди извършване на разходи въз основа на тях. Не е била въведена и прилагана и системата на двоен подпис при сключване на договорите.

В област на изследване "Дейностите по отдаване и наемане на имоти от дружеството" състоянието на системата за финансово управление и контрол също не е добро. ЦГМ не е разработвал и приел вътрешни правила, които да уреждат процедурите по провеждане на търгове и конкурси както за продажба, така и за провеждане на търгове за сключване на договори за наем върху недвижими имоти и други дълготрайни активи на дружеството.

Препоръките в доклада на Сметната палата са насочени към Столичния общински съвет, към кмета на Столична община и към Съвета на директорите на ЦГМ.

ЦГМ работи по препоръките на Сметната палата, уверява ръководството

ЦГМ работи по препоръките на Сметната палата, уверява ръководството

Приети са вътрешни правила за обществените поръчки

Според препоръките към управата на дружеството трябва да бъдат предприети мерки за изготвянето на вътрешни правила за управление на обществените поръчки в ЦГМ. Трябва да се изготви и стратегия за развитие на дружеството, както и правила за координация между различните звена на дружеството. Според Сметната палата ЦГМ трябва значително да подобри счетоводната си политика, както и да бъдат установени правила за отдаването на имоти под наем. ЦГМ трябва и да актуализира договорите с транспортните оператори.

Целите на извършения одитен доклад са той да установи степента на съответствие на управленските решения и дейности на ЦГМ с изискванията на релевантната нормативна уредба, вътрешните актове и договорите в горепосочените шест области на изследването. Докладът цели и да се установи състоянието на системата за финансово управление и контрол в същите области.