ВМРО настояват за намаляване или освобождаване от наеми за наемателите, изпаднали в неплатежоспособност заради мерките срещу коронавируса.

Пакетът от мерки на воеводите вече е внесен в деловодството на Народното събрание.

Те предлагат по време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след отмяната й министрите, областните управители и общинските съвети по места да имат право да издават заповеди за намаляване размера на вноските за наем или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица, които са ограничили или преустановили дейността си заради ограниченията, наложени по време на извънредната обстановка.

За да се възползват от мярката, наемателите на държавни и общински терени трябва да докажат чрез съответни документи затрудненото си финансово състояние.

БНБ утвърди правилата за новия мораториум

БНБ утвърди правилата за новия мораториум

До 23 март могат да се подават искания за отсрочване на задължения

От ВМРО напомнят, че законопроектът за кредитната ваканция предвижда физически и юридически лица, които са засегнати от наложените противоепидемични мерки, да могат да отсрочват кредитните си плащания по време на извънредната противоепидемична обстановка и до два месеца след отмяната ѝ.

Условията за физическите лица са те да са останали без работа, в неплатен отпуск са или са с намалено възнаграждение над 1/5 от договорното месечно възнаграждение. От тази мярка ще могат да се възползват и самоосигуряващите се, еднолични търговци или земеделски производители, когато са преустановили или сериозно ограничили дейността си заради пандемията.

ОСвен това отсрочването се допуска, ако длъжниците нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения и преди началото на извънредното положение от 13 март не са забавяли задължението си за повече от три месеца.

Мярката е приложима и за юридически лица, когато са намалили оборота си над 1/5 от предходната година; нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения; не са забавяли задълженията преди началото на извънредното положение за повече от три месеца.

Предвижда се още от момента на подаване на заявлението за отсрочване да не могат да се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението да не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът да не може да бъде развален поради неизпълнение. Целта е да се даде правна защита за длъжниците за срока на отсрочването.

БНБ удължи срока на мораториума по кредитите до 31 март 2021 г.

БНБ удължи срока на мораториума по кредитите до 31 март 2021 г.

Условието е да не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни