В края на годината ситуацията и тенденциите за цените на заемите остават без каквато и да е промяна от онова, което бе в началото и в средата ѝ.

Според данните, които БНБ публикува наскоро, при заемите за фирми средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0, 09 пр. п. до 2, 95%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0, 45 пр. п. до 2, 11% през ноември 2021 г.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0, 21 пр. п. до 2, 21%, а по кредитите над 1 млн. евро нараства с 0, 53 пр. п. до 2, 20 процента. През ноември 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава с 0,04 пр. п. до 2, 46%, а по овърдрафта в евро се запазва на ниво от 1, 90 процента.

Жилищните заеми нарастват с 16.2% на годишна база

Жилищните заеми нарастват с 16.2% на годишна база

По данни на БНБ

При заемите за граждани ситуацията също е до болка позната.

През ноември 2021 г., средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.14 пр. п. до 8.05%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.14 пр. п. до 8.58%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0, 03 пр. п. до 2, 64%, а ГПР по тези кредити - с 0, 04 пр. п. до 2, 90 процента. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0, 31 пр. п. до 3, 42 процента.