Здравният министър Кирил Ананиев определи, как да се провеждат обучения в определение учебни центрове.

Заповедта включва центровете за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността.

Учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение).

Лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

Висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите.

Учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица.

Учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване и центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в т. ч.: носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения.

Автоинструктори се вдигат на протест срещу парализирането на бранша

Автоинструктори се вдигат на протест срещу парализирането на бранша

Те негодуват заради неангажираността на държавата към бранша