Европейската инвестиционна банка и "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД подписаха договор за техническа помощ. Целта е ЕИБ да подкрепи изграждането на Национална детска болница в България.

В рамките на Договора ще бъде разработен и представен безвъзмездно анализ на педиатричните грижи в България. Тази дейност ще бъде изпълнена в следващите шест месеца и ще включва: задълбочен анализ на състоянието на педиатричните здравни грижи, включително на нуждите от човешки ресурси и оборудване, на взаимовръзките между отделните структури, нива и елементи на системата на здравеопазване - както на регионално, така и на национално ниво. Като на тази база ще се представят необходимите изводи и препоръки, които да доведат до предоставяне на ефикасни, качествени и достъпни здравни услуги в бъдеще.

Проектът за детска болница: 413 легла, от хирургия за новородени до хеликоптер

Проектът за детска болница: 413 легла, от хирургия за новородени до хеликоптер

Базисният срок да има детска болница е около 2 години

Анализът следва да представи и обективни данни за потребностите от педиатрични здравни услуги, които да послужат като основа за прецизно дефиниране на структурата, обхвата и функционалността на Националната педиатрична болница.

Данните от него ще подпомогнат за вземането на стратегически решения за развитие на детското здравеопазване в контекста на политиките за демографско развитие на страната, така че то да гарантира най-високия достижим стандарт на здравословно състояние на всяко дете чрез достъп до профилактика и здравни услуги, се мотивират

В процеса на изготвяне на анализа се предвижда да се проведе проучване на нагласите на педиатричната общност към бъдещата Национална детска болница, което ще се реализира с помощта на социологическа агенция с експертност в областта.

Вследствие на направения анализ ще бъде изготвен доклад за съществуващо предлагане на педиатрични грижи, регистрирани потребности и регистрирани дефицити. Получените данни и заключения следва да послужат за окончателно изготвяне на структура и капацитет на Националната детска болница въз основа на предложената индикативна структура от експертната група педиатри.