От Българския фармацевтичен съюз категорично заявяват, че не са търсени или канени за консултации и становище по отношение на решението на Министерски съвет за одобрение на проект за Меморандум за разбирателство между правителството и търговското дружество "Пос Фарма" АД.

Проектът на Меморандума за разбирателство е между правителството и акционерно дружество, учредено през м. юли 2019 г. с обхват на дейност "търговия на дребно с лекарствени продукти, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество и пр. дейности, незабранени от законите на РБългария" и касае изграждането на виртуален център за контакти с клиенти в гр. София, с цел да "разработи софтуер и специализирано оборудване", чрез които да обезпечи извършването на продажба на "фармацевтични продукти" посредством "автоматични машини за продажба на медикаменти".

БФС като съсловна организация на българските фармацевти напомня, че към момента мястото за отпускане на лекарствените продукти е регламентирано в чл. 218 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) "Търговията на дребно с лекарствени продукти се извършва само в аптеки и дрогерии". В дрогериите се отпускат само лекарствени продукти без рецепта, а в аптеките - всички разрешени за употреба лекарствени продукти. Допускат се изключения описани в чл.232, само "когато в населеното място няма аптека" и в тези случаи лекарства могат да се получават, съхраняват и продават САМО от лекари и лекари по дентална медицина, които са получили разрешение за това по специално определен ред, уточняват от фармацевтичният съюз.

Те допълват, че към момента в чл. 234, ал.1 от ЗЛПХМ е въведен принципът, че продажбата на лекарствени продукти чрез автомати е забранена, освен на лекарствени продукти, посочени в списък, определен в Наредба 28 от 2008 за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. За да се осигури безопасност на пациентите в този списък попадат само лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание (без рецепта).

Българите доплащали най-много за лекарства в ЕС

Българите доплащали най-много за лекарства в ЕС

Това мнение изрази проф. Асена Стоименова

Този ред е установен, за да може да се гарантира безопасността на хората, които приемат лекарства и да се осигури рационална употреба на лекарствата, тъй като те са особен вид продукти, които могат да помогнат, но и могат да навредят, категорични са от БФС.

В тази връзка Българският фармацевтичен съюз задава няколко въпроса до Минситерски съвет:

  • Потърсено ли е мнението на Министерството на здравеопазването и/или Изпълнителната агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването?
  • Проектът съобразен ли е с настоящото законодателство в сферата на лекарствата - Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и подзаконовите нормативни актове, според които автомати за продажба на лекарства могат да бъдат разположени само на територията на аптеки?
  • Как ще се осигури съответствието на отпускането на лекарствени продукти с правилата за Добрата фармацевтична практика, които са нормативно установени и как магистър-фармацевтите ще контролират предписаното и отпуснатото? Това е дейност, която не може да се осъществява от автомати.

От БФС категорично заявяват, че новите технологии следва да са в полза на фармацевтичните консултации и в полза на пациентите. Те подчертават, че фармацевтичната грижа не бива да се свежда само до управление на софтуер и продажба с автомати и настояват приоритетните проекти в областта на здравеопазването да бъдат в съответствие със законодателната рамка, стандартите за фармацевтично обслужване, интересите и здравето на пациентите. Реализацията на тези проекти следва да се обсъжда с всички заинтересовани страни в сектора, добавят от БФС.