Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН) приключи своята проверка относно починалата жена в зъболекарски кабинет в Благоевград.

В хода на проверката инспекторите на ИАМН са констатирали следните факти и обстоятелства:

  1. Нарушениe на Наредба № 50 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт "Орална хирургия", в частта на т. 10. "Изисквания за интердисциплинарни консултации и дейности при лечение на хирургично болни т. 10.1. Задължителни консултации:... 10.1.2. Лекар със специалност "Кардиология" при болни над 18-годишна възраст.";
  2. Нарушениe на Наредба № 50 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт "Орална хирургия", в частта на т. 5.2.3. "Клиничен преглед за оценка на оперативния риск: ... 5.2.3.6. При индикации за операция и вземане на решение за извършване на такава се изисква назначаване и провеждане на лечебни мероприятия - подготовка за операция с цел осигуряване на оптимално здравно състояние на пациента и снижаване на оперативния риск. Подготовката за операция включва назначените от консултанта и от хирурга лечебни, физиотерапевтични и други средства и мерки по отношение на: ... б) антиалергична подготовка при анамнестични данни и след предходно тестуване;
  3. Нарушение на чл. 89, ал. 1 от Закона за здравето, съгласно който "При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията по чл. 88 и информираното съгласие се предоставят в писмена форма", във връзка с чл. 88, ал. 1 от Закона за здравето.

За констатираните нарушения ще бъдат образувани административно-наказателни производства, в съответствие с компетентностите на ИА "Медицински надзор". Министърът на здравеопазването е уведомен с писмо за резултатите.

Започва медицинска проверка за починала жена при зъболекар в Благоевград
Обновена

Започва медицинска проверка за починала жена при зъболекар в Благоевград

Проверката започва от 23 май