Министерство на здравеопазването извърши проверка в МБАЛ "Бургасмед" ЕООД по отношение сигнал, на предаването "Господари на ефира" относно съмнения за неизвършена медицинска дейност на пациентката З. К. Проверката установява, че под локална анестезия е извършена пункция на ставата, като е налице несъответствие между действително извършената процедура и отразеното в Оперативния протокол.

На пациентката не е извършено образно изследване, за което нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.

Припомняме, че премиерът Бойко Борисов уволни назначения само за ден зам.-министър на здравеопазването Стоил Апостолов. Борисов е взел решението си след телевизионен репортаж за нередности и злоупотреби в бургаското лечебно заведение, на което Апостолов е бил управител.

Борисов уволни новоназначен зам.-министър на здравеопазването
Обновена

Борисов уволни новоназначен зам.-министър на здравеопазването

Заради репортаж за злоупотреби в лечебно заведение, на което бил управител

Обобщените констатации на министерството са следните: В лечебното заведение не са разкрити структури и не се осъществява дейност по специалностите "Трансфузионна хематология" и "Обща и клинична патология". Болницата има издадено Разрешение за осъществяване на тези дейности, но дейностите се осъществяват на основание договори с други лечебни заведения.

Лечебното заведение е сключило договор с МЗ по Методиката за субсидиране на лечебни заведения за оказване на спешна медицинска помощ. Задължително условие за сключване на договор по Методиката е наличието на разкрити структури по трансфузионна хематология и клинична патология. Сключеният договор по Методиката подлежи на преразглеждане от МЗ. На лечебното заведение е дадена препоръка за предприемане на действия по актуализация на Разрешението за осъществяване на лечебна дейност, касаещо гореописаното.

При проверката се установява, че не е поставена информация на общодостъпни места относно: здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК; безплатно предоставените медицински услуги по Закона за здравето. Случаите, при които лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет. Случаите, при които лицата заплащат медицинска помощ. Вида и цената на медицинските и други услуги.

Лечебното заведение не е застраховало всички лица, упражняващи медицинска професия, в съответствие с изискванията. Болницата не води електронен дневник съгласно изискванията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Утвърденият ценоразпис на платени медицински услуги от страна на лечебното заведение допуска да бъде извършен избор на лекар/екип според тежестта и продължителността на медицинската дейност. За установените нарушения ще бъде образувано административнонаказателно производство.

В лечебното заведение е допуснат избор на лекар, който се явява и лекуващ, и наблюдаващ за пациента. За установеното нарушение ще бъдат образувани административнонаказателни производства срещу лекарите, допуснали нарушението.

Не са спазени изискванията на утвърдените медицински стандарти по отношение осигуреност с лекари и необходимия обем дейност за съответните нива на компетентност - за медицинските стандарти по "Клинична лаборатория", "Ортопедия и травматология", "Гръдна хирургия", "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хиругия", "Спешна медицина".

Лечебното заведение трябва в спешен порядък да предприеме действия за кадрова обезпеченост на посочените структури и/или актуализация на разрешението си за дейност.