Националната здравноосигурителна каса, НЗОК и Изпълнителната агенция "Медицински одит" към Министерството на здравеопазването подписаха Меморандум за сътрудничество, взаимопомощ и партньорство в областта на превенцията и контрола на качеството на медицинската дейност в болничните и извънболничните лечебни заведения на национално ниво.

Като основни участници в процеса на осъществяването на контрол в системата на здравеопазването на Република България, НЗОК и ИА "Медицински одит" са убедени в необходимостта от партньорство и взаимопомощ в условия на споделена грижа, добросъвестност и доверие.

Въз основа на възложените им от законодателството на Република България функции, основни цели и задължения, както и от предоставените им в тази връзка правомощия, двете институции ще обединят усилия.

Ще изграждат процедури, практики и механизми за сътрудничество и обмен в сферата на превенцията и контрола на качеството на медицинската дейност в болничните и извънболничните лечебни заведения, както и в управлението и оценката на риска, като част от стратегическия мениджмънт в сферата на националното здравеопазване.

НЗОК и ИА "Медицински одит" ще си партнират, като предоставят експертната си помощ и участват в съвместни проверки по жалби и сигнали, организират методически обучения и научно-практически форуми, на които да споделят опит и да търсят решения на възникнали специфични казуси.

Целта на подписания Меморандум е да бъде подобрено качеството, ефективността и професионалното ниво на контрола, извършван в болничните и извънболничните лечебни заведения.