Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е гласувал с 80 645 повече направления за второто тримесечие на тази година. Увеличението е в сравнение със същия период на 2015 г. 

Така българските граждани ще могат да се възползват от 1 693 539 направления за специализирани медицински дейности по профилактиката и диспансерното наблюдение на здравноосигурените. 

За високоспециализирани медицински дейности (Бланка МЗ-НЗОК №3А) са заложени 298 493 бр. направления за остри случаи и диспансерно наблюдение. Общата сума на определените специализирани и високоспециализирани медицински дейности през второто тримесечие на 2016 г. се равнява приблизително на 52 579 000 лв.

Определените средства за медико-диагностични дейности (Бланка МЗ-НЗОК №4) през второто тримесечие на 2016 г. са в размер на 20 999 225 лв. или с 1 804 049 лв. повече от определената стойност за МДД през второто тримесечие на 2015 г., когато размерът на средствата е бил 19 195 176 лв.

От тях на първо място са обезпечени дейностите по профилактиката и диспансерното наблюдение на нуждаещите се пациенти.
Остатъкът е определен за дейности за остри случаи, като разпределението при ОПЛ е извършено съобразно пациентската листа, а при специалистите от извънболничната медицинска помощ - съобразно броя на отчетените и заплатени първични посещения и физиотерапевтични курсове през предходните три месеца.