Информационната система за контрол на медицинската експертиза започва да работи от 15 октомври 2020 г.

Това е Информационната база данни (ИБД), уточни зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева на пресконференция в Министерството на здравеопазването.

"Системата ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза и ще гарантира проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документите на гражданите", обясни зам.-министър Начева.

В системата има електронен профил на всички, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК.

Електронизацията можела да затвори вратите за злоупотреби с ТЕЛК

Електронизацията можела да затвори вратите за злоупотреби с ТЕЛК

Това мнение изрази д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация

Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис), могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. От утре в реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Хората могат да правят справки за специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

Удължават решенията на ТЕЛК до края на февруари, ако изтичат до 30 ноември

Удължават решенията на ТЕЛК до края на февруари, ако изтичат до 30 ноември

ТЕЛК да се произнася по документи

В ИБД ще бъдат генерирани и съхранявани експертните решения на комисиите и ще бъдат изпращани до АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работодател, когато последното е необходимо, съгласно действащото законодателство. Чрез системата ИБД институциите могат да генерират различни справки - на база които да правят последващи анализи.

Всички направления за ТЕЛК след 15 октомври 2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Регистрираните заявления или направления преди 15 октомври 2020 г., както и започнали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Ако човек с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.

За реализиране на системата са работили специалисти от Министерството на здравеопазването и "Информационно обслужване" АД, съгласувано с Министерство на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, регионалните здравни инспекции, лечебни заведения, съсловните лекарски организации и организациите на хората с увреждания.