Новите законодателни разпоредби на ЕС за търговската защита влизат в сила от 20 декември, съобщиха от Еврокомисията.

Те са неразделна част от програмата на председателя Юнкер "Европа, която закриля". Очакванията са да променят начина, по който ЕС противодейства на дъмпинговия и субсидирания внос от страните със значителни изкривявания на пазара вследствие на държавна намеса.

Изменените влизат в сила година след представянето на предложението от Комисията.

С тези разпоредби се въвежда нов метод за изчислението, с което се определя дали има дъмпинг при внос в ЕС от страни, в които има изкривяване на икономиката поради държавна намеса.

Предназначението на новите разпоредби е да се гарантира, че Европа разполага със средства за търговска защита, с които може да се справи със сегашното положение. Те са "изкривявания вследствие на държавна намеса, които често водят до свръхмощности - в международната търговска среда, същевременно спазвайки изцяло международните задължения на ЕС по нормативната уредба на Световната търговска организация (СТО)", пишат от ЕК.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: "ЕС е и ще продължи да бъде един от най-отворените пазари в света. Ние сме и ще продължим да бъдем сред най-верните защитници на откритата и справедлива търговия, основаваща се на правила.".

Европа ще може да бъде в крак с времето и да се справя по-успешно с непрекъснато променящата се международна търговска среда, смята Юнкер.

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви, че влизат в сила новите антидъмпингови и антисубсидийни законодателни разпоредби на ЕС.

Това е важно събитие в нашата политика за търговска защита. По този начин заявяваме волята на ЕС да използва силни и ефективни средства за търговска защита.

ЕС е открит за предприемачеството, но ние трябва също така да пазим промишлеността си от нелоялната конкуренция при внос, особено от страни, в които има значително изкривяване на икономиката поради държавна намеса.

Издаването на доклади по страни ще спомогне за прилагането на практика на новата методология. С тези доклади ще осигурим и основа, която предприятията от ЕС да използват за съставяне на аргументацията си при съмнения за дъмпингов или субсидиран внос от страни с изкривяване на икономиката."

При стандартният метод за проверка дали има дъмпинг се сравнят износните цени с цените или разходите на вътрешния пазар в страната износител. При държавна намеса в икономиката цените или разходите на вътрешния пазар може да са изкривени. В такъв случай Комисията няма да ги вземе предвид при изчислението на стойността на вътрешния пазар. Вместо това тя ще използва други референтни стойности, които отразяват производствените и продажбените разходи без изкривяване.

Новата методология може да се прилага по отношение на всеки член на Световната търговска организация. Преди да се приложи новата методология, ще бъде необходимо да се докаже, че в икономиката на страната износител има значителни изкривявания вследствие на държавна намеса.

За тази цел Комисията ще проучва всички доказателства, представени в хода на разследването, в т.ч. от предприятията от ЕС. В този контекст Комисията може също така да съставя доклади, в които да описва икономиките на някои страни или отрасли.

Първият доклад е за Китай. Причината е, че основната част от дейността на ЕС за противодействие на дъмпинга е свързана с вноса от тази страна.

Следващият доклад ще бъде за Русия.

По новата методология от значение може да бъдат социалните и екологичните стандарти. При избора на представителна трета държава за замяната на разходите, освен брутния национален доход на глава от населението или други относими икономически показатели Комисията може да взема предвид и равнището на социалната закрила и опазването на околната среда в представителната държава източник.

С новата методология също така се подсилва антисубсидийното законодателство на ЕС, така че в бъдеще всички нови субсидии, разкрити в хода на дадено разследване, да могат да бъдат разследвани и отразени в окончателно наложените мита.

Припомняме, че на 9 ноември 2016 г. Европейската комисия представи предложение за нов метод за изчислението, с което се определя дали има дъмпинг при внос от страни със значителни изкривявания на пазара. На 3 октомври 2017 г. Европейският парламент и Съветът след тристранни преговори постигнаха съгласие по предложението на Комисията.