Европейската комисията предлага бюджет на ЕС за 2025 г. в размер на 199,7 милиарда евро.

Той ще бъде допълнен от плащания в размер на приблизително 72 милиарда евро по линия на NextGenerationEU. 53,8 милиарда евро пък са предвидени за общата селскостопанска политика, а 49,2 милиарда евро - за регионалното развитие и сближаване.

Проектобюджетът за следващата година насочва средства към областите, в които те могат да доведат до най-голяма промяна, в сътрудничество и в съответствие с нуждите на държавите членки.

Предвижда се и осигуряване на подкрепа за сирийските бежанци в Турция и по-широкия регион, южното съседство, включително външното измерение на миграцията, Западните Балкани и стабилна и предвидима подкрепа за Украйна.

ЕП одобри бюджета на ЕС за 2024 г.

ЕП одобри бюджета на ЕС за 2024 г.

Той е с фокус върху науката, младежта и външните предизвикателства

Комисията предлага да се разпределят следните суми за различните приоритети на ЕС:

 • 53,8 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 0,9 милиарда евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските фермери и рибари, както и за укрепване на устойчивостта на секторите на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимия обхват за управление на кризи.
 • 49,2 милиарда евро за регионално развитие и сближаване в подкрепа на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и за инфраструктура в подкрепа на зеления преход и приоритетни проекти на ЕС.
 • 16,3 милиарда евро в подкрепа на партньорите и интересите на ЕС в света, от които, наред с други, 10,9 милиарда евро по Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (NDICI — Глобална Европа), 2,2 милиарда евро за Инструмента за предварителна Помощ за присъединяване (IPA III) и 0,5 милиарда евро за Механизма за растеж на Западните Балкани, както и 1,9 милиарда евро за хуманитарна помощ (HUMA).
 • Допълнителни 4,3 милиарда евро ще бъдат налични като безвъзмездни средства по Механизма за Украйна, допълнени от 10,9 милиарда евро заеми.
 • 13,5 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които основно 12,7 милиарда евро за "Хоризонт Европа" - водещата изследователска програма на ЕС. Проектобюджетът включва и финансирането на Европейския закон за чипове по "Хоризонт Европа" и чрез пренасочване от други програми.
 • 4,6 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които например 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа за подобряване на трансграничната инфраструктура, 1,1 милиарда евро за Програмата за цифрова Европа за оформяне на цифровото бъдеще на Съюза и 378 милиона евро за InvestEU за ключови приоритети (научни изследвания и иновации, двоен екологичен и цифров преход, сектор на здравеопазването и стратегически технологии).
 • 2,1 милиарда евро за разходи, предназначени за космоса, главно за Европейската космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област.
 • 11,8 милиарда евро за устойчивост и ценности, от които, наред с други, 5,2 милиарда евро за нарастващите разходи по заеми за NGEU, 4 милиарда евро по Еразъм+ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 352 милиона евро за подкрепа на артисти и творци в цяла Европа, и 235 милиона евро за насърчаване на справедливостта, правата и ценностите.
 • 2,4 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които основно 771 милиона евро за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него, и 1,5 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че зеленият преход работи за всички.
 • 2,7 милиарда евро за защита на границите на ЕС, от които основно 1,4 милиарда евро за Фонда за интегрирано управление на границите (IBMF) и 997 милиона евро (общо участие на ЕС) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex).
 • 2,1 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията в рамките на ЕС, от които основно 1,9 милиарда евро за подкрепа на мигранти и търсещи убежище в съответствие с ценностите и приоритетите на ЕС.
 • 1,8 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната, от които основно 1,4 милиарда евро за подкрепа на развитието на способностите и научните изследвания в рамките на Европейския фонд за отбрана (ЕФО) и 244,5 милиона евро за подкрепа на военната мобилност.
 • 977 милиона евро за осигуряване на функционирането на единния пазар, включително 613 милиона евро за Програмата за единния пазар и 205 милиона евро за работа в областта на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците.
 • 583 милиона евро за EU4Health, за да се осигури цялостен здравен отговор на нуждите на хората, както и 203 милиона евро за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), за да може бързо да се разгърне оперативна помощ в случай на криза.
 • 784 милиона евро за сигурност, от които по-специално 334 милиона евро за Фонда за вътрешна сигурност (ISF), който ще се бори с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността.
 • 196 милиона евро за сигурни сателитни връзки по новата програма на Съюза за сигурна свързаност.

Проектобюджетът за 2025 г. е част от дългосрочния бюджет на ЕС, приет в края на 2020 г. и изменен през февруари 2024 г., включително с последващи технически корекции, и се стреми да превърне своите приоритети в конкретни годишни резултати.

Годишният бюджет за 2025 г. ще трябва да бъде официално приет от бюджетния орган преди края на годината.