Евродепутатите потвърдиха решимостта си да защитават журналисти, активисти и хора от академичните среди и техни сдружения от неправомерни съдебни дела, целящи да ги заглушат.

Европейският парламент одобри с 546 гласа "за", 47 гласа "против" и 31 гласа "въздържал се" нов закон, гарантиращ, че лицата и организациите, работещи по въпроси от обществен интерес, като основните права, твърденията за корупция, защитата на демокрацията или борбата срещу дезинформацията, получават защита от ЕС срещу неоснователни и неправомерни съдебни дела. Защитата ще се прилага за всички трансгранични дела, освен когато ответникът и ищецът са от същата държава от Съюза като съда или когато делото е от значение само за една страна членка.

ЕП гарантира, че жертвите са по-стабилно защитени чрез въвеждането на две гаранции - прекратяване на ранен етап, ако случаят е неоснователен, и възможност да се поиска от ищеца да заплати прогнозните разходи по производството, включително законното представителство на ответника, както и обезщетение за вреди. В случай че ответникът поиска прекратяване на производството на ранен етап, ищецът трябва да докаже, че има основания за неговото продължаване. Съдът може да наложи и други санкции на ищците, които често са политици, корпорации или лобистки групи, например да ги осъди да платят обезщетение за вреди.

За да се избегне търсенето на най-благоприятна юрисдикция - когато ищецът избира юрисдикцията, в която шансовете му за успех са най-големи - новите правила гарантират, че няма да бъдат признавани съдебни решения на трети държави по неоснователни или неправомерни производства срещу физически лица или институции от ЕС.

Правителствата на страните от ЕС ще гарантират и че потенциалните жертви на неправомерни съдебни производства могат да получат достъп до информация на едно място относно процесуалните гаранции и средствата за правна защита, включително правна помощ и финансова и психологическа подкрепа. Държавите членки ще трябва да гарантират предоставянето на правна помощ при трансгранични граждански производства. Освен това те следва да публикуват всички окончателни съдебни решения по стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността и да събират данни за тях.

Директивата влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официалния вестник на Европейския съюз, а страните членки разполагат с две години, за да транспонират правилата в националните си правни системи.