Нови правила, които гарантират на европейските граждани, които са заподозрени или обвинени за извършване на престъпление в друга държава членка, бяха одобрени днес от ЕП. Те включват право на устен и писмен превод на техния език по време на цялата наказателна процедура.

Така например британски футболен фен, арестуван в Португалия, вече ще има право на превод по време на разпита в полицията, делото в съда и в комуникацията си с адвокат, като всички основни документи също трябва да бъдат преведени.

Новата директива на ЕС определя общи минимални стандарти относно правото на устен и писмен превод при наказателни производства в ЕС, които ще се прилагат и при изпълнението на европейската заповед за арест.

Законодателството цели да засили правата на лицата, които са заподозрени или обвинени в извършване на престъпление и които не говорят или не разбират езика, на който ще се извършва наказателната процедура.

Тези права се прилагат от момента, в който дадено лице е уведомено, че е заподозряно или обвинено в извършване на престъпление, до приключването на производството, включително до постановяването на присъда и решението по евентуално обжалване.

Устният и писменият превод трябва да се предоставят на родния език или на какъвто и да е друг език, който заподозряното лице/обвиняемият разбира и който му позволява пълноценно да упражнява правото си на защита.

Всички основни документи, включително решението за лишаване от свобода, обвинението/обвинителния акт и всяко съдебно решение/присъда, трябва също да бъдат преведени.

Новото европейско законодателство включва разпоредби за качеството на превода, правото на оспорване на решение, че не е необходим превод, правото на оплакване относно качеството на превода, както и разпоредби относно обучението на съдиите, прокурорите и съдебния персонал.

Разходите за устния и писмения превод се поемат от държавите членки, независимо от резултата от съдебното производство.

"Съкращаването на разходите не е най-важното, при положение, че ако има слабо съдебно решение или лоши полицейски практики, хората ще обжалват", подчерта докладчикът Sarah Ludford (AЛДE, Великобритания) по време на пленарния дебат.

Директивата е в резултат на инициатива на 13 държави членки и е първата от серия от мерки, целящи да положат основите на общи европейски стандарти в областта на наказателното право.

Това е също така и първият случай на прилагане на обикновената законодателна процедура в областта на криминалното право (по този начин Европейският парламент за първи път участва на равна основа със Съвета в приемането на подобно законодателство).

Държавите членки ще разполагат с три години за въвеждане на разпоредбите на директивата в националното законодателство. Великобритания и Ирландия също ще участват в приемането и прилагането на законодателството, за разлика от Дания.