Джоанна Димитрова, директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността” в НКЖИ пред news.bg

Госпожо Димитрова, какво е финансовото състояние на НКЖИ?
Финансовото положение на компанията към днешна дата е значително по-добро от това, което беше преди година и половина. Вследствие на взетите решения и Закона за държавния бюджет НКЖИ разполага с 90 млн. лв. капиталов трансфер, 127 млн. лв. субсидия и между 90 и 92 млн. приходи от инфраструктурни такси. С тези средства, около 316 - 320 млн. лв, се извършва цялостното финансово-оперативно управление на компанията във връзка с рехабилитация и реконструкция на железния път, съоръженията и машините.

Какво включват плановете ви за преструктуриране и кое според вас е най-важно?
Планът ни за преструктуриране, който беше направен от експертите на компанията и приет с решение на Управителния съвет и одобрен от Министерството на транспорта включва вътрешно преструктуриране на начина на извършване на оперативните дейности и като цяло минимизиране на всички неприсъщи разходи, които са трупани в годините, за да може да се стъпи на здрава основа и средствата, които се предоставят от държавния бюджет да бъдат изцяло разходвани само за текущо поддържане на железния път.

Новото управление на компанията какво успя да подобри?
Направиха се доста неща, които към днешна дата бихме оприличили и определили като едно добро начало, за да можем да фокусираме компанията да се развива и да оперира във връзка с основната си дейност.
Заварихме доста големи задължения от неразплатени договори от обществени поръчки и текущи задължения към контрагенти, за които в рамките на година - година и половина успяхме чрез вътрешно преструктуриране на процесите да освободим свободен оперативен ресурс, с който да се разплатим към бизнеса и нашите контрагенти. Впоследствие се оказа, че са ни необходими допълнителни средства за разплащане към пожарна, полиция, КРС и едно юридическо лице, към което около 13 - 14 млн. е задължението ни. Други задължения компанията няма. Само текущи задължения към НОИ се плащат всеки месец по план и паричен поток.
Като цяло бих искала да отбележа, че имаме бизнес-план, който се следи на всяко тримесечие, отчитат се разходна и приходна част всеки месец. В момента с гордост мога да заявя, че приключваме първото тримесечие със загуба в размер на 4,318 млн. лв при прогнозен бюджет 8,780 млн., т.е. първото тримесечие отчитаме значително намаление на загубата.
Основната цел, която команията си поставя е да използва максимално средствата от държавния бюджет за рехабилитация и развитие и да минимизираме разходите за външни услуги, да използваме изцяло вътрешния капацитет на персонала, за да можем да увеличим продуктивността и ефективността на идващите процеси в компанията и оттам вече да генерираме много малки загуби, доколкото е възможно.

Как върви събираемостта на наемите?
Много добре към момента, макар че има още какво да се желае. Не сме достигнали 100% капацитета на възможностите си. В момента сме на малко повечко от 60%. Имахме около 2 млн. несъбрани вземания към края на 2009 г., но впоследствие успяхме 2010 г. около 50% да наваксаме. Подписахме допълнителни споразумения и планове за разсрочване с нашите наематели, които поради кризата бяха в невъзможност да плащат месечните си наемни вноски.
Също така това, което ни беше предоставено в наследство - тези 2 млв. лв, - част от тях са вече в съдебни процедури, част от тях се опитваме да събираме поетапно чрез споразумения, които сме направили. Имаме записи на заповеди, които партньорите ни като израз на добро сътрудничество са се съгласили да ни предоставят.
Като цяло съм доволна от екипа на НКЖИ. В края на годината очаквам приходите от наеми да са приблизително 10 млн.лв при 7 - 7,5 млн в края на 2009 г.
Целта ни е нашите контрагенти, партньори и наематели, които биха желали да ползват площите под наем да увеличават площите, а тези, които биха желали да ги закупят през тръжни процедури да им предоставим тази възможност, за да можем да генерираме допълнителни приходи от продажба на недвижими активи и на имущество и на неоперативни ДМА и да реализираме допълнителни приходи за четирите ни големи задължения, които споменах и които буквално висят на врата ни. В момента, в който го направим мисля, че НКЖИ ще работи изцяло на положителни резултати.

Как ще бъдат уредени вземанията на дружеството от основния превозвач БДЖ и колко са?
Това е радост за НКЖИ, че има да взема средства и има всъщност приходи, които трябва да бъдат събрани в рамките на краткосрочен период.  Надявам се това да се случи в рамките на 2 - 3 години с подписването на заемното споразумение със Световната банка.
Както е известно, БДЖ и НКЖИ са в момента в процедура по водене на преговори за придобиване на средства по заемно споразумение - за НКЖИ ще бъдат 140 млн. лв. и именно тогава се надяваме средствата да бъдат поетапно изплатени от основния превозвач БДЖ.
Задълженията на БДЖ холдинг и дъщерните дружества „Товарни превози" и „Пътнически превози" към днешна дата са приблизително около 100 - 102 млн. лв.
Надяваме се и сме убедени, че основният превозвач БДЖ в своя план за преструктуриране има отделна графа, която включва определени траншове за погасяване на задълженията си към НКЖИ.
Тогава съвсем ще се подобри финансовото състояние на инфраструктурата, респективно веднага ще погасим задълженията които имаме - около 30 млн. към компаниите и дружествата, които споменах и остатъчната сума ще бъде веднага инвестирана в закупуване на машини, съоръжения, ще бъде насочена за важни рехабилитационни проекти, касаещи текущо поддържане и евентуално извънредни спешни обекти, които от гл. т. на аварийност се поемат. Така че тогава ще бъдем една абсолютно завършена финансово и печеливша компания.

Според вас какво трябва да се предприеме, за да се финализират преговорите за заема от Световната банка?
Ние в момента сме в процедура на изчакване, защото всичко, което се изисква от нас е направено. Приет е планът за преструктуриране. В момента имаме становището на Световната банка, че се движим добре, т.е. не се увеличават загубите, не се правят излишни разходи освен тези, които са планирани и бюджетирани по бизнес-план; няма конкретни обструкции или забележки от гледна точка на вътрешното преструктуриране на оперативните ни процеси.
Може би е въпрос на време, в което трябва  да се стиковат действията на Министерството на транспорта и Министерството на финансите и оттам нататък да се предвиди решение на Министерски съвет, да мине през Народното събрание, да бъде даден мандат за водене на преговори от страна на компаниите и на министерството и стъпка по стъпка да се мине към подписване на споразумението, което мисля че ще бъде в съвсем кратки срокове, но не бих могла да кажа какви са те.

Какви са основните стъпки в бизнес-плана ви до 2014 година?
Имаме четири основни стъпки. Първата е подобряване на състоянието на железния път и минимизиране на рисковете с цел осигуряване на безопасност и сигурност на товарите, превозите и изцяло сигурността на пътниците.
Второто основно нещо е максимално оползотворяване по целесъобразен и ефективообразен начин на средствата, с които разполага компанията. Да можем да застанем спокойно пред данъкоплатците и дадем отчет, че средствата, които всъщност се предоставят на компанията се разходват по един наистина законосъобразен и целесъобразен начин.
Третото е да минимизираме разходите на персонала, защото е известно е, че има доста нискоквалифициран труд. Да закупим машини и съоръжения, с които работата се извършва по-ефективно, по-качествено и същевременно да можем да подобрим условията на труд на нашите около 14 000 служители.
И последното, което ще спомена - да има добър климат, добра корпоративна култура и компанията да има по-добър имидж в обществото и да се развива като една нормална европейска железопътна инфраструктурна компания.