Министерският съвет отпусна средства за изплащане на обезщетения по споразумения за забавено правосъдие. За целта днес бяха одобрени допълнителни разходи в размер на 97 900 лева по бюджета на Министерството на правосъдието. Това е общият размер на сумата, която е била изплатена за периода от 1 октомври 2018 г. до 5 декември 2018 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата в разумен срок.

Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от специализирано звено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.

Ако се прецени, че правото на заявителя на правосъдие в разумен срок е било нарушено, се определя размера на обезщетението и се предлага сключване на споразумение.

Средствата, които са необходими за изплащане на сумите по сключените споразумения, са планирани в централния бюджет.