Със закона осакатявате хора с увреждания. Това предупреди червеният депутат Антон Кутев при разглеждане на първо четене на закона за личната помощ. Той сподели, че животът на хората с увреждания може да се удължи, ако имаш пари. Арогантността се свързва с богатството, по думите му. Според него хората с увреждания нямат нужда само от 8 часа грижа. "Вие като седнете да закусвате в събота, ще мислите ли за онези, които няма кой да ги нахрани", попита Кутев. Червените не смятат, че законът ще сработи.

Как да не работи законът, попита Светлана Ангелова от ГЕРБ, според която изказването на Антон Кутев е арогантно, абсолютно неточно, целенасочено и манипулативно. За следващата година парите за личната помощ се увеличават двойно - за 2020 средствата са били 92 милиона лева, а за 2021 година за предвидени 214 милиона лева.

Изумява ме готовността, с която лягате на килимчето, отвърна й той. От утре хора няма да могат да бъдат нахранени, защото няма кой да ги гледа, според обяснението му. Кутев препоръча на герберите да отидат в пустинята, защото нямат място в цивилизования свят.

Докато в пленарна зала се дискутира пред парламента се провежда протест майките от "Системата ни убива".

Снимка 505145

Източник: БГНЕС

Нормативната промяна на Закона за личната помощ ще доведе, според управляващите, до:

- Определяне на конкретен кръг правоимащи за достъп до личната помощ, съобразно реалната нужда от насочване към асистентската грижа, финансирана с публичен ресурс, към най-нуждаещите се и уязвими лица, без да се допуска обхватът да се свежда до всички хора с увреждания в страната от догодина. Запазва се действащия до 31.12.2020 г. обхват.

- Прецизиране на степените на зависимост, обвързани с определяне на брой часове за лична помощ на базата на индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания, според конкретния случай, съобразно зависимостта от интензивна подкрепа за ползвателя от друго лице за реализиране на различни дейности в ежедневния живот. Запазват се границите на действащите четири степени на зависимост и максималния брой часове - до 168.

- Прецизиране на регулациите за засилване на контрола за превенция на риска от злоупотреби и за повишаване на качеството на личната помощ за ползвателите, чрез въвеждането на ангажимент за кметовете на общини при упражняването на контрол да извършват наблюдение за качеството на личната помощ.

- Оптимизиране на контролната дейност чрез регламентация за преустановяване получаването на механизма при установени нарушения и неправомерни действия.

- Гарантиране на финансово обезпечаване на общините за постигане на устойчивост и по-добро качество на предоставяната лична помощ, посредством предоставяне на средства за администриране на механизма лична помощ на съответната община, съгласно предоставяния месечен брой часове на ползвателите на нейна територия.

- Повишаване на изискванията към асистентите, предоставящи личната помощ по отношение на здравословно състояние за осъществяване на дейностите по личната помощ. Доставчикът на лична помощ ще може да поставя изисквания към асистентите, в зависимост от потребностите на ползвателя.

- Въвеждане на норма за предоставяне на механизма лична помощ в случаите, когато ползвател има нужда от провеждане на лечение в чужбина и/или извършване на рехабилитационна услуга. По този начин при ясни правила лицето ще продължи да получава асистентската грижа, с което се осигурява непрекъсваемост на процеса.

- Прецизиране на съществуващи разпоредби, с цел правилно разбиране при правоприлагането, което е изключително важно от гледна точка на законността.

Освен тази цели, вносителите си поставят основната цел да се повиши ефективността на провежданата държавна политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, съобразно разполагаемите бюджетни средства.

Вносителите очакват, че с приемането на проектозакона ще се постигне превенция от социална зависимост, недопускане на злоупотреби и рискове за социалната система, финансирана с публичния ресурс. По този начин ще се създаде обективен механизъм за преодоляване на идентифицираните затруднения в областта на личната помощ.

Освен това ще се гарантира прилагането на механизма лична помощ по оптимален ред, ясни и прецизни процедури и осигуряване на нужната подкрепа за потенциалните ползватели, съобразно реалните им нужди от асистиране при изпълнението на дейности, които ги възпрепятстват, предвид на съществуващите функционални ограничения, но и при съблюдаване на финансовите възможности за оказване на тази публична подкрепа.