Незабавно изплащане на всички дължими от държавата суми към фирмите и гражданите. Това е една от мерките в пакета от финансови, икономически и данъчни предложения от ВМРО за преодоляване последиците от кризата.

Войводите предлагат отлагане плащането на кредитите на физическите и юридическите лица, засегнати от извънредните мерки към всички банки и финансови агенции до края на извънредното положение плюс един месец. Предлагат и отлагане плащането на данъци от засегнатите фирми до края на извънредното положение плюс един месец и др.

В пакета, предложен за справяне с икономическата криза, предлагат и да се отпуснат ваучери на българските граждани за използване на български туристически услуги в рамките на годината.

В писмото до медиите от ВМРО-БНД изтъкват, че това са само част от финансовите, икономически и данъчни мерки за преодоляване последиците от кризата, които са подготвили за преодоляване на икономическата криза поради извънредното положение в страната. 

Държавата увеличава акциите си в ББР с до 700 млн. лева

Държавата увеличава акциите си в ББР с до 700 млн. лева

Парите са и за издаване на портфейлни гаранции към банките

Ние сме наясно колко домакинства и фирми в момента са поставени в затруднено положение. Особено тежко е то в секторите туризъм, ресторантьорство, транспорт, услуги. Хиляди фирми и десетки хиляди хора са без работа в момента и са във фактическа невъзможност да обслужват кредитите си, което автоматично ще ги постави в графа "лоши кредити" и ще ги вкара в регистъра на БНБ.

Хиляди фирми ще се окажат в невъзможност да платят данъците си в периода на извънредното положение. Цели сектори от българската икономика могат да се окажат пред фалит, мотивират се воеводите.

С тези мерки те подкрепят правителството за активна политика за овладяване на кризата, включително и ангажиране на сериозен публичен ресурс за това.

Заедно с обявените от премиера мерки те ще предложат на коалиционните си партньори в рамките на Коалиционния съвет и няколко допълнителни мерки.

Възстановяването на българската икономика да е цел номер едно не само на управляващите. За да стане това мерките и начинът на влагане на публичния ресурс следва да са максимално прозрачни и с участие на всички страни, изтъкват и воеводите. 

Реагираме последни в ЕС и с най-малко мерки, притеснен Калфин

Реагираме последни в ЕС и с най-малко мерки, притеснен Калфин

Колкото повече се отлага, толкова по-скъпо става за икономиката справянето с последствията, напомня той

Националният икономически съвет към Министерски съвет да стане постоянно работещ орган, предлагат от ВМРО. Те искат в този съвет с право на глас да се включват освен настоящите членове и по един експерт от парламентарно представените партии, както и водещите икономисти и финансисти.

От ВМРО предлагат да се разширят функциите на Националния икономически съвет към МС, за да може той:

- да разработва и предлага на Министерски съвет мерки за възстановяване на икономиката след настоящата криза;

- да събира информация за забавените инвестиционни проекти в страната, причините за тяхното забавяне и изготвяне на предложения за нормативни и законодателни мерки за по-бързото им реализиране в България, като се анализира всеки проект. 

Хотелиери и ресторантьори остават недоволни от властта

Хотелиери и ресторантьори остават недоволни от властта

Да се отменят данъци, такси, наеми, властта да поема целите заплати на служители

- да се възложи да събира информация от банките кои кредитополучатели ще са най-затруднени да обслужват кредитите си и до каква степен. Информацията след това е необходимо да се агрегира на макрониво.

Ето и останалите мерки, предложени от ВМРО:

Мерки за облекчаване състоянието на кредитополучателите във връзка с извънредното положение:

 1. Промяна в нормативната уредба, която предвижда падежите на вноските по кредитите от банките към домакинствата и фирмите от засегнатите сектори да бъдат отложени със срока на извънредното положение плюс един месец.
 2. Отлагане на плащането на кредити без лихви за останалите без работа граждани във времето на извънредно положение плюс един месец към банки, фирми за бързи кредити и агенции за събиране на вземания.

Със средствата, с които ще бъде увеличен капиталът на ББР, да се гарантират отложените вноски към банките за кредитите на предприятия и домакинства. Възможно е необходимите средства за това да са повече от предвидените до момента 500 млн. лв. Източникът на допълнителните средства може да бъде заем от международните пазари или заем за подкрепа на платежния баланс. 

Любомир Дацов изостря вниманието върху механизмите за подкрепа на бизнеса

Любомир Дацов изостря вниманието върху механизмите за подкрепа на бизнеса

Важно е да се инвестира в здравеопазването

Прилагане мерки от страна на БНБ:

 1. Надзорна гъвкавост по отношение на необслужваните кредити, за да се усвоят ползите от държавни гаранции и евентуални мораториуми (ако има такива). Дори и да има забавени плащания, за определен период те да не се броят за такива, ако са част от гарантиран портфейл от ББР. Например просрочени кредити, необслужвани 90 дни, в момента се обявяват за просрочени и банките са длъжни да провизират съответните суми. Същевременно кредитополучателите влизат в Централния кредитен регистър като некоректни платци и това им блокира по-нататъшно взимане на банков кредит. Срокът да се увеличи от 90 на 180 дни.
 2. Оценките на кредитоспособността на получателите на кредит да е базирана върху информация за дългосрочното им състояние до сега (на базата на минала информация) и да не се дава прекалено голяма тежест на текущите неблагоприятни обстоятелства.
 3. Да не се прилагат съществуващи препоръки (ако има такива), които изискват намаляване на дела на необслужваните кредити.

Икономически мерки:

 1. Да се гарантира запазването на икономическа активност и паричен оборот в ситуацията на настоящия стрес. Да се ускорят плащания от страна на държавата. Да не се бави възстановяването на ДДС.
 2. Незабавно изплащане на всички просрочени задължения на държавата към фирми и физически лица.
 3. Да се пристъпи към поетапно подпомагане на най-засегнатите на базата на получената информация, за да не се допусне отпадането им от икономическия живот на страната, тяхната маргинализация и избухване на социално напрежение.
 4. В подкрепа на туризма осигуряване на безплатен ваучер по оперативните програми или от финансовата помощ на ЕС на всеки български гражданин на стойност 100 лв. за ползване на туристически услуги в страната до края на 2020 г. Ваучерът да може да се ползва в хотел или туристическа агенция.
 5. Подпомагане на чрез предоставяне на безлихвени кредити микро и малки предприятия, включително осигуряващи семейна заетост в браншове като туризъм, ресторантьорство, транспорт и др.

Данъчни мерки:

 1. Отлагане на плащането на данъци и осигуровки за времето на извънредното положение плюс един месец за компаниите, които са засегнати най-силно - ресторанти, заведения, хотели, туроператори, магазини в търговски центрове, транспорт, театри, кина и др.
 2. За самонаетите лица и едноличните търговци всички данъчни задължения да се отложат за времето на действия за извънредното положение плюс един месец.
 3. Правителството да приеме пакет от допълнителни стимули за инвеститорите, български и чуждестранни, които решат да направят вложения в страната след извънредното положение.