Министерският съвет прие решение за определяне на съучредител за образуване на дружество от "Сердика спортни имоти" ЕАД - еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала.

Създаването на съвместно дружество от "Сердика спортни имоти" ЕАД и "Арена ЦСКА" ЕООД ще позволи реализирането на инвестиционни проекти и ще доведе до повишаване на ефективността при управление на имотите.

Двете дружества съучредители в "Сердика спортни имоти" ЕАД ще притежават по 50% от акциите. Това защитава в максимална степен интересите на държавата.

Новосформираното дружество "Спортни имоти Българска армия" АД се предвижда да бъде с едностепенна система на управление и с капитал, равняващ се на паричната и непаричната вноска "Сердика спортни имоти" ЕАД ще участва в капитала с апортна вноска в индикативен размер на 22 000 000 лева. 

Реализирането на предвидени мерки ще осигури оптимални условия за играчите, длъжностните лица, информираност на зрителите и телевизионните оператори, за да могат съответно да осъществяват, наблюдават и предават футболните срещи без затруднения.

Целта на проекта е да се намери дългосрочно решение за осигуряване на модерно съоръжение, отговарящо на съвременните изисквания за упражняване на спорт.