Днес Министерският съвет прие Националния план за действие по заетостта през 2019 г. В него се предвижда над 16 500 безработни да започнат работа по програми и мерки, а над 11 400 души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Броят на включените в обучение ще се увеличи с 820 души (7,7%) в сравнение с 2018 г. Предвидени са средства за курсове по ключови компетентности на 1000 заети лица в малки и микро предприятия. Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда - 73 млн. лв.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2019 г. е 560 лева при пълен работен ден. От 400 на 450 лв. се увеличава месечната субсидия за трудово възнаграждение за нает безработен по мерки от Закона за насърчаване на заетостта. При наемане на безработен с висше образование субсидията ще е 500 лв.

Изпратихме 2018 г. с рекордно малко безработни

Изпратихме 2018 г. с рекордно малко безработни

Най-съществено е понижението на продължително безработните

От 2019 г. се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на младежите по програма "Старт на кариерата" (от 600 лв. на 650 лв.), на младежките медиатори към общините (от 630 лв. на 680 лв.) и на психолозите и мениджърите на случай (от 650 лв. на 700 лв.). По-високи заплати ще получават и ромските медиатори със средно образование. Техните възнаграждения ще се повишат от 550 на 600 лв. Възнагражденията на ромските медиатори с висше образование по програма "Активиране на неактивни лица" ще се увеличат от 600 лв. на 650 лв.

Увеличават се средствата за подкрепена заетост на лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение, наети на несубсидирани работни места - от 500 лв. на 700 лв., както и ежедневните транспортни разходи свързани с обучението на безработните лица - от 10 лв. на 15 лв.

Невиждано ниска безработица у нас

Невиждано ниска безработица у нас

Спад за май с 0.3%

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2019 г. работа да започнат 2000 безработни, а по проект "Красива България" ще се осигури заетост на 200 души.

В резултат от реализирането на заложените действия, програми, проекти и мерки се очаква през 2019 г. безработицата да се понижи до 4.8 %.

Най-много безработни има сред среднистите

Най-много безработни има сред среднистите

Около 205 хиляди души не търсят работа, макар да имат готовност да започнат