Изминалата 2018 г. бележи исторически най-ниските стойности на броя регистрирани безработни в България, сочи статистика на Агенцията по заетостта.

Средномесечният брой на хората без работа през миналата година е бил 202 995 - с 33 757 по-малко в сравнение с 2017 г. Така средногодишната безработица през 2018 г. се установява на равнище от 6,2%, като спрямо предходната година коефициентът се е понижил с 1%.

Най-съществено е снижението в броя на продължително безработните. За година техният брой е намалял с 19 247 лица - 26%. Средномесечният им брой на годишна база за 2018 г. е 65 074 лица, което е 32,1% от средногодишния брой безработни през годината. Така средната продължителност на регистрацията в бюрата по труда намалява от 5,8 месеца през декември 2017 г. на 4,8 месеца през декември 2018 г.

Рекордно малко безработни през ноември

Рекордно малко безработни през ноември

Безработицата достигна най-ниските стойности от 10 години насам

През миналата година повече хора с увреждания са потърсили посредническите услуги на бюрата по труда за достъп до трудовия пазар. На годишна база броят на регистрираните хора с увреждания е нараснал с 12,3% от 12 878 лица в края на 2017 г. на 14 460 в края на 2018 г. В същото време преходите в заетост при тази група са се увеличили с 2,2% - от 5,7% през 2017 г. на 7,9% през 2018 г.

През декември 2018 г. броят на регистрираните безработни е 201 466. Равнището на безработица е 6.1% - с 1% по-ниско в сравнение със същия месец на 2017 г. Спрямо ноември броят на безработните се е повишил с малко над 3 500 души, като лекият ръст се дължи на понижената икономическа активност на бизнеса в края на годината.

Новорегистрираните лица през декември са 25 562, като от тях 1 036 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 69 239 лица чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование на кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др.

Невиждано ниска безработица у нас

Невиждано ниска безработица у нас

Спад за май с 0.3%

Освен към безработните дейността на бюрата по труда е насочена и към заети, учащи и пенсионери. Като търсещи работа през месеца са били регистрирани 372 души от тези групи.

През декември общо 15 322 лица са постъпили на работа, като 79.5% от тях са устроени в реалната икономика.

През 2018 г. в субсидирана заетост са включени 3 139 лица: 3 069 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 43 - по програми и 27 по мерки за обучение и заетост.

Безработицата е с най-ниско равнище от декември 2008 г.

Безработицата е с най-ниско равнище от декември 2008 г.

Търсят се бармани, сервитьори, готвачи, камериери

От началото на годината общо 16 119 безработни са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности, а завършилите успешно са 14 489.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 526, като 80.4% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (31.0%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (15.2%), хотелиерството и ресторантьорството (7.8%), административните и спомагателните дейности (7.7%), строителството (5.6%) и др.

Най-търсените групи професии през месеца са: оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; стопански и административни техници и приложни специалисти; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.

Най-много безработни има сред среднистите

Най-много безработни има сред среднистите

Около 205 хиляди души не търсят работа, макар да имат готовност да започнат