Правителството одобри 8 337 346 лв. за обезщетения на учители. 

Те за осигуряване на дейности по Националната програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" в сферата на образованието.

Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения на персонала за месеците януари-април 2019 г. поради настъпила промяна в структурата и състава му, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание или при преструктурирането на мрежата чрез преобразуване или закриване на образователни институции.

Средствата се превеждат по бюджетите на общините и ще се осигурят за сметка на бюджета на образователното министерство.