Единодушно депутатите приеха Закона за българския жестов език.

В мотивите към проекта на Закон за българския жестов език е посочено, че основните цели на закона са:

- признаване на българския жестов език за естествен самостоятелен език;

- осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица;

- признаване на културната и езиковата идентичност на общността на глухите лица и формиране на нагласи за уважение към тях чрез българския жестов език;

- формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот и за използване на българския жестов език с оглед на осигуряване на равни възможности на глухите и сляпо-глухите лица за тяхното пълноценно приобщаване и участие в обществения живот;

- прилагане на българския жестов език в системата на предучилищното и училищното образование и на висшето образование;

- подготовка на специалисти за обучение по български жестов език;

- осигуряване на комуникация с помощта на съвременните информационни технологии чрез българския жестов език.

Правителството одобри Закон за българския жестов език

Правителството одобри Закон за българския жестов език

До 120 часа безплатен жестов превод за всеки с тази потребност

В Закона са регламентирани правата и задълженията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с осигуряване на условия за използване на българския жестов език съобразно загубата на слуха и степента на увреждане на зрението на децата и учениците. Предвидена е възможност за ранно въздействие и ранна подкрепа на глухите и сляпо-глухите деца и ученици чрез българския жестов език. За родителите на глухи или сляпо-глухи деца са определени консултации, свързани с осигуряването на езикова среда за комуникация на български жестов език и за обучение на детето от момента на установяване на слуховата загуба. За родителите е предвидена и възможност за обучения по български жестов език.

Предоставена е възможност за изучаване на българския жестов език в специално образователно направление в детските градини и като специален учебен предмет в училищата, както и за използването му в образователния процес съобразно потребностите на глухите и сляпо-глухите деца и ученици.

Също така е регламентирана възможност при текущите изпитвания и изпитите в системата на училищното образование, както и при педагогическите ситуации в предучилищното образование глухите и сляпо-глухите деца и ученици съобразно индивидуалните си потребности да имат право да използват българския жестов език.

Въпреки единодушното гласуване то не мина без спорове. Георги Гьоков от БСП посочи, че заради управляващите законът е забавен с три години. Светлана Ангелова от ГЕРБ пък се заяде с левите, че вчера провалили кворума и това забавило закона.

Законът за жестовия език доказвал, че България мисли за хората с увреждания

Законът за жестовия език доказвал, че България мисли за хората с увреждания

Сачева е доволна, че въпреки трудния диалог каузата ги е обединила