Депутатите приеха на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 002-01-56, внесен от Министерския съвет на 26.10.2020 г.

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на директивата за капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС). Срокът за транспониране на директивата е 28 декември 2020 г.

Директивата е част от така наречения "Банков пакет", с който се извършва по-мащабно преразглеждане на финансовото законодателство на ЕС с цел намаляване на рисковете във финансовия сектор и засилване на неговата устойчивост.

В тази връзка със законопроекта се предлага:

- въвеждане на изискване за издаване на одобрение и възможност за осъществяване на директен надзор спрямо финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, който е предприятие майка на група, в състава на която има банка;

- правила за взимане на съвместни решения и за сътрудничество с компетентните органи на другите държави членки с цел подобряване на надзора на групи;

- улесняване на надзора и подобряване на възможностите за преструктуриране на групи от трети държави посредством предвиденото задължение за тези от тях, които притежават активи в Европейския съюз в размер на над 40 млрд. евро, да създадат междинно предприятие майка от Европейския съюз;

- подобряване на управлението на лихвения риск в банковите портфейли;

- подобряване на извършвания пруденциален надзор над клонове на банки от трети държави;

- прилагане на единен подход и усъвършенстване на режима, свързан с налагане на допълнителни капиталови изисквания към банките в България;

- осигуряване на възможност БНБ да издава препоръки за допълнителен собствен капитал, когато счита, че за покриване на неочаквани загуби при стресови ситуации дадена банка следва да поддържа размер на собствения капитал над минималните капиталови изисквания, допълнителното капиталово изискване и капиталовите буфери;

- предвидени са нови правомощия на БНБ във връзка с противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, включително в процеса на надзорен преглед.

Във връзка с приетите изменения в Директивата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, която също е част от Банковия пакет, е предвидена отмяна на възможността за поставяне на банка под специален надзор.

Предложената отмяна на режима на специален надзор налага корекции в съответните разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност, в които се съдържа препращане към тази процедура.