Депутатите приеха на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Създава се задължение за пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с техните права и с правата на наследниците им във връзка с придобитото право на пенсия, както и на правото да получат еднократно или разсрочено натрупаните по индивидуалната партида средства.

Със законопроекта се предлага наред с предвидените и към настоящия момент пожизнени пенсии да се регламентира по-подробно разсроченото плащане като пенсионен продукт, допустим във фазата на изплащане. Това ще осигури възможност на по-голям процент от осигурените лица да получат по-дългосрочно пенсионно плащане, отговарящо на персоналните им житейски нужди и на размера на натрупаните преди пенсионирането средства в индивидуалните им партиди.

Със законопроекта се уреждат трите вида пенсионни продукта, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове - пожизнената пенсия за старост, разсроченото плащане на средствата по индивидуалната партида и еднократното плащане в случаите, когато натрупаните средства са недостатъчни за отпускане на посочените два вида пенсионни продукта.

Регламентират се основните правила за отпускане, изплащане и преизчисляване на пенсиите, правата на наследниците на осигурените права. Изрично се предвижда, че допълнителният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане не могат да бъдат по-малки от тези, които се получават на база на брутния размер на осигурителните вноски, за което се създава допълнителен резерв. Промените дават възможност на лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 г. до 2025 г. включително, да могат да упражняват правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 години преди навършването на възрастта за пенсиониране.

Бюджетната комисия прие правилата за изплащане на втора пенсия

Бюджетната комисия прие правилата за изплащане на втора пенсия

Утре промените в Кодекса за социално осигуряване влизат в пленарната зала

Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта. В нея е записано, че предложените промени имат за цел защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите в универсалните пенсионни фондове и повишаване на тяхната информираност чрез:

- детайлно регламентиране на видовете пенсионни продукти, които ще предлагат пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсални пенсионни фондове (допълнителна пожизнена пенсия за старост, еднократно или разсрочено плащане), условията за получаването им, начина за определяне на техния размер, както и възможностите за последваща актуализация и преизчисляване;

- детайлно регламентиране на правата на наследниците на осигурените лица и пенсионерите;

- въвеждане на разпоредби, на основание на които при размер на средствата, натрупани към датата на отпускане на пенсията, по-малък от сумата на брутния размер на преведените осигурителни вноски за осигуреното лице, средствата по индивидуалната партида се допълват до тази сума с част от специално създаден резерв и пенсията се определя на базата на допълнените средства;

- създаване на възможност при придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, осигуреното лице да получи, при поискване, от пенсионноосигурителното дружество, управляващо УПФ, в който е осигурено, информация за размера на натрупаните средства по индивидуалната му партида'; информация за видовете пенсионни продукти, които дружеството предлага и на които осигуреното лице има право и информация за прогнозния им размер;

- създаване на възможност за лицата да получат информация за видовете пенсионни продукти от всяко друго пенсионноосигурително дружество, управляващо УПФ.

Моделът с втората пенсия ще сработи напълно след 20 години

Моделът с втората пенсия ще сработи напълно след 20 години

В момента сме на половината от пътя според Иван Нейков

Кодексът за социално осигуряване за 18 милиарда лева се внася на пожар и се претупва, заяви социалистът Румен Гечев. Ние изразяваме пълно недоумение защо продължава практика на сега управляващите да вкарват проектозакони за 18 милиарда лева в последните секунди преди изборите, подчерта червеният депутат.

В последния момент управляващите защитават стабилността на пенсионната система, коментира и Хасан Адемов от ДПС. Според него не става въпрос за 18 милиарда лева, защото това са вноските в частните пенсионни фондове, а това са нетните активи на дружествата.

Този законопроект се готви от 2017 г., обясни и социалният министър Деница Сачева. Според нея е постигнат баланс в интерес на всички. С този проект категорично можем да кажем, че вече две пенсии са повече от една, категорична бе тя.