Депутатите приеха на второ четене текстове от Кодекса за социалното осигуряване, които се отнасят до прехвърлянето на пенсионните партиди.

Основна цел на законопроекта е да се уреди фазата на изплащане на пенсионните добавки от т.нар. втори стълб. Цялостното уреждане на фазата на изплащане от универсалните пенсионни фондове е наложително и с оглед на това, че първите пенсионери се очакват през септември 2021 г., когато част от родените през 1960 г. жени ще навършат определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване пенсионна възраст. Първите по-значителни групи пенсионери от универсалните пенсионни фондове се очакват след 2024 г., когато и родените през 1960 г. мъже ще навършат законоустановената пенсионна възраст. Във връзка с това с проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се предлагат необходимите промени.

Създава се задължение за пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с техните права и с правата на наследниците им във връзка с придобитото право на пенсия, както и на правото да получат еднократно или разсрочено натрупаните по индивидуалната партида средства.

Със законопроекта се предлага наред с предвидените и към настоящия момент пожизнени пенсии да се регламентира по-подробно разсроченото плащане като пенсионен продукт, допустим във фазата на изплащане. Това ще осигури възможност на по-голям процент от осигурените лица да получат по-дългосрочно пенсионно плащане, отговарящо на персоналните им житейски нужди и на размера на натрупаните преди пенсионирането средства в индивидуалните им партиди.

Със законопроекта се уреждат трите вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове - пожизнената пенсия за старост, разсроченото плащане на средствата по индивидуалната партида и еднократното плащане в случаите, когато натрупаните средства са недостатъчни за отпускане на посочените два вида пенсионни продукта.

Регламентират се основните правила за отпускане, изплащане и преизчисляване на пенсиите, правата на наследниците на осигурените права. Изрично се предвижда, че допълнителният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане не могат да бъдат по-малки от тези, които се получават на база на брутния размер на осигурителните вноски, за което се създава допълнителен резерв. Промените дават възможност на лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 г. до 2025 г. включително, да могат да упражняват правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 години преди навършването на възрастта за пенсиониране.

Светлана Ангелова от ГЕРБ "захапа" червените, че не присъствали на заседанието на социалната комисия да защитят предложенията си. Освен това техните предложения не били в полза на осигурените лица. Сходна позиция застъпиха и от ДПС.

Надя Клисурска от БСП поиска хората да могат да си получат и лихвите по индивидуалните партиди.

Хасан Адемов й обясни, че без съответни законодателни промени, това няма как да се случи. Трябвало да има допълнителен гаранционен фонд за целта.