Регионалната комисия прие промените в Закона за черноморското крайбрежие, с които се улесняват процедурите по отдаване на концесия на плажовете.

Законопроектът цели създаването на специална цялостна уредба на концесиите за услуга с обект морски плаж, като цялостната уредба трябва да е в специален закон.

Процедурите по възлагане на концесия за услуга на морски плаж в обхвата на Закона за концесиите влиза в противоречие с евродиректива за възлагане на договори за концесия, поради което е необходимо да бъде създаден режим за възлагане на концесия на морските плажове в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Транспонирани директивата в българското законодателство чрез Закона за концесиите, законодателят приравнява концесиите без трансграничен интерес с концесии с трансграничен интерес, чиято прогнозна стойност е над 5 548 000 евро.

Плажовете ще се отдават на концесии по закона за Черноморското крайбрежие

Плажовете ще се отдават на концесии по закона за Черноморското крайбрежие

Промяната одобри Министерски съвет

Предлага се концесиите да се отдават и контролират по улеснени правила и при гъвкаво национално законодателство. Заради съсредоточаването на обществения интерес се налага концесиите за морските плажове да бъдат уредени в специален закон, а именно в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Със законопроекта се предлагат промени, засягащи възлагането на концесия, които се доближават максимално до правилата, разписани в Закона за концесиите, но съобразени със специфичните задължителни дейности по морските плажове и предоставянето на допълнителни услуги.

С настоящия законопроект се регулира сключването на договор за концесия за услуга на морски плаж, неговото изпълнение, изменение и прекратяване, както и сключването на договор с подизпълнител.

Регламентира се и дейността по контрола по начин, който позволява ефективност при отчитането на изпълнението на изискванията.

За неуредените въпроси, свързани със стратегическото развитие и планиране на концесиите за услуга на морски плаж, финансирането на дейността и Националния концесионен регистър, както и за обжалването на решенията на концедента, се предвижда да се прилага Законът за концесиите.

Плажове без достъп за автомобили няма да се отдават на концесия

Плажове без достъп за автомобили няма да се отдават на концесия

Създават се зони за свободно къмпингуване