Правителството утвърди списък с 60 нови набора от данни по приоритетни области от обществено значение. Те ще бъдат публикувани на Портала за отворени данни www.opendata.government.bg до края на месец март.

Основната част от новите данни са в секторите правосъдие, земеделие, храни и гори, здравеопазване, финанси и отчетност, околна среда, национална статистика. Със свободен достъп ще са регистърът на техническите паспорти на строежите, данните за извършени ревизии от НАП и резултатите от тях, планираните централизирани обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани от Централния орган за покупки към Министерството на финансите, броят на затворниците в страната, броят на задържаните при арести и на осъдените на пробация, статистиката на извършените трансплантации на органи в лечебните заведения в България, регистърът на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор и други.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба събраната публична информация в отворен машинночетим формат. До момента над 500 организации са публикували общо 8 685 набора от данни в националния портал, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея.