Кабинетът реши две зони в Рила планина да получат статута на защитени зони.

Зоните:

  • за опазване на дивите птици - с код BG BG0002129 Рила буфер;
  • за природните местообитания и дивата флора и фауна - с код BG0000636 Ниска Рила.

С приемането на новите защитени зони в района на Рила страната ни изпълнява поетите ангажименти в изпълнение на решение на Съда на ЕС по дело С-97/17 за отстраняване на недостатъчности в мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията за видовете кафява мечка и главоч, пишат от пресцентъра на правителството.

ЕК осъди България за неопазване на дивите птици в Рила

ЕК осъди България за неопазване на дивите птици в Рила

МОСВ предприема действия в изпълнение на решението на Съда на ЕС

Припомняме, Съдът на Европейския съюз реши, че България "не е обявила за специална защитена зона цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила планина, Република България не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици, посочени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО опазването на дивите птици, в резултат на което не е изпълнила задълженията си по член 4, параграф 1 от тази директива".

Решението на Съда на ЕС беше установително, като с него не се наложиха финансови санкции на България. Съдът осъди България само да заплати съдебните разноски.

ВАС реши, че планът за Пирин трябва да мине екооценка

ВАС реши, че планът за Пирин трябва да мине екооценка

Решението на Димов е противозаконно