Промени в Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) одобриха от Европейската комисия, съобщиха от Министерския съвет.

Министерският съвет прие решение за промени на ОПОС на 21 май 2020 г. С него оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г." се пренасочват 49,5 млн. лв. по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Пренасочени са и 20,4 млн. лв. по линия на Кохезионния фонд в подкрепа на малкия и среден бизнес и на българската икономика в условията на световна пандемия, уверяват от МС.

Пренасочването на парите е в отговор на Решение на Министерския съвет № 256/14.04.2020 г. и № 319/11.05.2020 г. за мерки за ограничаване на отрицателните последици от разпространението на COVID-19.

Целта е подкрепа за българската икономика по отношение на малкия и среден бизнес.

Финансирането ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма.

С одобрените промени на ОП "Околна среда" са прехвърлени спестени финансови средства от приоритетна ос "Води" към приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух".

Пренасочването на финанси не означава отлагане на поетите от ОПОС ангажименти за финансиране изграждането на ВиК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВиК оператори и общини в сектор "Води", уверяват от МС.