На днешното правителствено заседание министрите от кабинета "Борисов-3" приеха промените на Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана, приет с ПМС № 131 от 2016 г. Целта е промяна на организационната структура на НСО като в резултат ще се постигне нейното оптимизиране и намаляване на броя на основните структурни звена, уверяват от МС.

Законосъобразното и целесъобразното оптимизиране на структурата на НСО, като по-доброто структуриране, йерархична подреденост и сходна работа в новите структурни звена ще доведе до по-добро взаимодействие, засилена екипност и по-добри резултати. Ще се намали количеството и броят на ръководните длъжности, така че да се обезпечи и по-добрата координираност при изпълнение на задачите, гласят мотивите на документа.