Министерският съвет прие План за действие за 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г. Това е решено на днешното заседание на кабинета в оставка "Петков", съобщиха от Министерския съвет.

Планът за действие за 2022 г. е изготвен в тясна комуникация с всички членове на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и с Прокуратурата на Република България и е одобрен чрез неприсъствена процедура за вземане на решения, проведена от Съвета АФКОС на 12 и 13 май 2022 г.

ВАС: КС да решава дали адвокатите да докладват клиентите си за пране на пари

ВАС: КС да решава дали адвокатите да докладват клиентите си за пране на пари

Вътрешните правила създават свободна, независима и самоуправляваща се адвокатура

Като инструмент за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г., Планът поставя ясна годишна рамка за достигане на заложените в нея стратегически и оперативни цели. Включените в Плана дейности осигуряват достигане на залегналите в Стратегията цели и допринасят за надграждане на постигнатите до момента резултати, осигурявайки необходимата приемственост с Плана за действие за 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г., приет с Решение №241 на Министерския съвет от 19 март 2021 г.

На същото заседание бе одобрен и Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

Правителството одобри Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2021 г. Приет е и Отчет за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021 - 2027 г.

Съветът за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (Съвета АФКОС), създаден с Постановление на МС от 2003 г., ежегодно отчита дейността си пред правителството. Представените документи, изготвени на базата на информация, която е представена от членовете на Съвета АФКОС и от Прокуратурата на Република България, са одобрени единодушно на първото присъствено заседание на Съвета АФКОС, проведено на 19 април т.г.

Докладът обхваща мерките, предприети у нас за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС, в изпълнение на чл. 325 от Договора за функционирането на ЕС. В него са представени по-важните законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите. Документът включва обобщение и анализ на статистиката за 2021 г. за докладвани нередности, засягащи бюджета на ЕС, делегиран за изпълнение на България в режим на споделено управление.

Отчетът за изпълнение на задачите, включени в Плана за действие за 2021 г. представя достигнатите стойности на заложените индикатори за наблюдение за изтеклата година, като изпълнението на плана е 85 %.