Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съобщиха от Министерския съвет.

Вече не съществуват длъжности за "капитан"/"капитан-лейтенант" III или IV степен и за "старши сержант"/"главен старшина" II или III степен, което налага заменянето им с длъжности, изискващи военно звание "лейтенант", съответно "младши сержант"/"старшина II степен", гласят новостите.

Изменят се разпоредбите на чл. 63б и 63в, които регламентират преназначаване на военнослужещи на длъжности, изискващи военно звание "капитан"/"капитан-лейтенант" III или IV степен и на длъжности, изискващи военно звание "старши сержант"/"главен старшина" II или III степен.

Промените влизат в сила от 01 януари 2019 г. на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с ПМС № 309/2018 г.

Изменя се също така разпоредбата на чл. 111, с която се дава правна възможност офицерите, притежаващи военно звание "капитан"/"капитан- лейтенант" I или II степен и "подполковник"/"капитан II ранг" I или II степен и офицерите с по-високо военно звание да кандидатстват за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър".

Това засяга специалностите "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" и "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили" от професионално направление "Военно дело". Промяната засяга най-вече офицерите, за чиято длъжност се изисква да имат завършена Военна академия.

Прави се изменение и в чл. 7 от Правилника за устройството и дейността на служба "Военна информация", с което се регламентира начинът за определяне на размерите на основните месечни възнаграждения на заместник-директорите на службата - цивилни служители по трудово правоотношение.

Директорът на служба "Военна информация" не попада в обхвата на чл. 5, ал. 18 от ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. Причината - той е военнослужещ и размерът на основното му месечно възнаграждение се определя по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и подзаконовите актове по прилагането му по начин, съществено различаващ се от начина на определяне на основната месечна заплата.

Това прави неприложимо прилагането по аналогия на възприетото в чл. 5, ал. 19 от ПМС № 67/2010 г. правило за определяне на индивидуалната основна месечна заплата на заместник-директорите по трудово правоотношение. С тези обяснения от МС мотивират предлагането на нарочна уредба, съгласно която индивидуалните основни месечни заплати на заместник-директорите на Службата да се определят от директора на Службата.

Размерът на заплатата не може да надвишава основното месечно възнаграждение на заместник-директорите, които са военнослужещи.