Правителството на "Борисов-3" в оставка одобри нормативни промени, с които се определя начина за изчисляване на пенсията, която кандидат-пенсионерите ще получават от Националния осигурителен институт, когато са се осигурявали и в универсален пенсионен фонд, съобщиха от Министерския съвет.

С приетите изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се създава механизъм, който гарантира точното прилагане на закона при определянето на намалението на индивидуалния коефициент, когато бъдещият пенсионер е правил вноски и във втория пенсионен стълб и има право на втора пенсия.

Съгласно промените при определяне на индивидуалния коефициент за изчисляване на пенсията от НОИ ще се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж. Ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително.

Манолова внесе промени в Кодекса за социално осигуряване, иска преизчисляване на пенсиите

Манолова внесе промени в Кодекса за социално осигуряване, иска преизчисляване на пенсиите

Мярката засяга 1.5 млн. пенсионери...

По този начин се осигурява по-прозрачен и по-справедлив начин при определянето на намалението на пенсията от държавното обществено осигуряване, който не ощетява бъдещите пенсионери. Прогнозите показват, че първите пенсионери след 31 август 2021 г., могат да очакват с средно с около 10% или 50-60 лева по-висок размер на пенсията от НОИ в сравнение с тази, която биха получили, ако не беше предприета промяна в изчисляването на индивидуалния коефициент.

С измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се намалява и административната тежест за гражданите. Урежда се по нов начин преизчисляването на пенсиите с осигурителен стаж и/или доход след пенсиониране.

На Тристранка приеха промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

На Тристранка приеха промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Те засягат над 2 млн. души

Предвижда се заявлението на пенсионера за ежегодно преизчисляване на пенсията да може да се подава както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. В случай че преизчисляването с осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.

Друга част от промените предвиждат, че в случаите, когато лицето вече е представило оригинални документи пред пенсионния орган и в пенсионното му досие има заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или добавка да не се изискват отново оригиналните документи.

Иван Нейков: Могат да намерят пари за осъвременяване на старите пенсии

Иван Нейков: Могат да намерят пари за осъвременяване на старите пенсии

Новият начин на намаление на основната пенсия е по-справедлив

Приетите промени ще окажат положително въздействие върху над 2,314 млн. души, осигурени в универсален пенсионен фонд и върху близо 2,1 млн. пенсионери с пенсия от държавното обществено осигуряване.