Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат в цифров вид чрез информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, съобщиха от МРРБ.

Това стана възможно с промени в специализираната наредба, от която се премахва изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи. Проектът е разработен във връзка с приетите през 2019 г. промени в Закона за кадастъра и имотния регистър и практиката по прилагането на действащата от 2017 г. наредба.

През последните години АГКК отчита нарастване на използването на предоставяните електронни услуги. Само през миналата година заявените по електронен път услуги бележат над 15% ръст.

Кадастърът обхванал вече 92% от територията на страната

Кадастърът обхванал вече 92% от територията на страната

Приета е програма по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2020 г.

Агенцията предоставя над 25 електронни услуги. Най-търсените сред тях са издаване на скица на поземлени имоти, скица на сгради, схема на самостоятелни обекти и удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

От министерството твърдят, че подаването на заявления по електронен път и обработката на документи в цифров вид ще облекчи работата на правоспособните лица по кадастър. Въвежда се изискване те да подписват проектите за изменение с квалифициран електронен подпис.

За да бъде намалена административната тежест за гражданите и бизнеса, вече няма да се налага издаването на документ, който доказва, че обектите са нанесени в кадастъра.

Проверката за новопостроени или преустроени сгради ще се извършва служебно от органите, които ги въвеждат в експлоатация, за които е осигурен достъп до информационната система на АГКК.

Без промяна остава издаването на скици и схеми от Агенцията по кадастър

Без промяна остава издаването на скици и схеми от Агенцията по кадастър

Двойно са намалели заявените услуги през извънредното положение

В проектонаредбата са разписани условията, при които се установява наличието на явна фактическа грешка в кадастралната карта и начина за нейното отстраняване. Указва се редът за уведомяване на заинтересованите лица при промени при непълнота или грешка и при явна фактическа грешка. Прецизирани са и изискванията за извършването на изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани с отразяване на граници, определени в подробен устройствен план и нанасяне на сграда в резултат на надстрояване, преустройство и др.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е публикуван на електронните страници на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Портала за обществени консултации, за срок от 30 дни.