Депутатите подхванаха Закона за публичните финанси, в който се урежда държавна подкрепа за финансово оздравяване на фалиращи общини.

Общините ще могат да получават безлихвен кредит, но при определени условия. Ще се подпомагат общини, които ще могат да стабилизират финансовото си състояние. Определя се и срок, за който те ще трябва да се оздравят финансово - от една до три години общината трябва да излезе от състоянието на финансово затруднение.

Министерството на финансите публикува ежемесечно официална информация за дълга и гаранциите. При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.

Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване на заемите на общини с още една година или да отпусне нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасената в срока част от заема по мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на общинския съвет.

Планът за финансово оздравяване, който трябва да представи всяка община, която ще ползва тази държавна подкрепа трябва да съдържа индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им; управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи; оценка за влиянието на плана върху местната общност и други параметри.

С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.

В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, която включва мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите, мерки за повишаване на събираемостта на приходите, както и времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.

От БСП се притесниха за отговорностите на министъра на финансите и за стабилността на финансите. Ще настъпи хаос, подчерта социалистът Румен Гечев. Трябва да има начин общините да бъдат подпомогнати и стабилизирани, намеси се председателят на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова.