Председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов представи пред парламентарната комисия по бюджет и финанси своите номинации за заместник-председатели - единият, който ще поеме надзора над застраховането, и другият, който ще контролира капиталовия пазар и инвестиционните дружества. За заместник-председател, отговарящ за застраховането е предложена Илиана Христова, а за надзорник на инвестиционната дейност - Мария Филипова.

Пред депутатите Бойко Атанасов даде най-доброто от себе си, за да представи във възможно най-благоприятна светлина двете кандидатки. Той акцентира върху вискоките им (според него) организационни и комуникационни качества. Но всички негови усилия не скриха факта, че двете дами нямат опит в сферите, в които тепърва им предстои да работят. Впрочем практиката на КФН е показала, че такъв не е задължителен, за да се изкара поне един успешен мандат както на заместник-председателски, така и на председателски пост в КФН. За тази структура важи фразата "По делата им ще ги познаете".

Двете кандидатки явно са силно мотивирани да оправдаят оказаното им доверие. Това си личеше от подробните им презентации, които те представиха пред комисията. Толкова подробни, че изчитането им досади на присъстващите в залата и дори накара председателя на комисисята Менда Стоянова да помоли Мария Филипова да съкрати представянето на своята визия за развитието на надзора над инвестиционната дейност.

Шефът на КФН предложи заместниците си

Шефът на КФН предложи заместниците си

Номинирани за зам.-председатели са Илиана Христова и Мария Филипова

Пространите презентации оставиха усещането, че ако кандидатите бъдат лишени от листовете, от които четат, няма да могат гладко и структурирано да представят всички идеи които изложиха пред депутатите в комисията. Освен това осъществяването на ангажиментите, с които двете номинирани се натовариха пред народните избраници, изискват огромен административен, експертен и финансов ресурс, с който КФН едва ли разполага в момента.

Илиана Христова подчерта, че застрахователният сектор управлява активи от 7.7 млрд. лева и поради това основният акцент в работата й ще бъде сигурноста на потребителите. "С оглед на сериозната кризисна ситуация през миналата година с казуса "Олимпик" и с предложенията за системата "бонус-малус" се видя, че застрахователният сектор се намира в сериозна турболентна ситуация, която налага мерки за преодоляването й", отбеляза Христова.

Тя заяви, че ако бъде избрана за заместник-председател на КФН, ще работи в четири основни направления - превенция на кризите, контол, комуникация и дигитализация.

При превенцията на кризите ще бъдат въведени модели за идентификация на кризите и за тяхното преодоляване. "Необходимо е да бъдат разписани детайлни, ясни и ефективни стратегии за действия при кризи, които да стъпват на правила и процедури, отчитащи натрупания опит", каза Христова.

Избраха Бойко Атанасов да оглави КФН
Обновена

Избраха Бойко Атанасов да оглави КФН

Той бе единствената номинация за поста

В областта на контрола ще бъдат изготвени нови подходи и стратегии, които да са съобразени с особеностите на българската икономика и пазар. На тази база, според Христова, трябва да се развият модели, съобразени с изискванията на европейското законодателство. Ще се обърне специално внимание на процедурите за дистанционен контрол, за издаване на лицензи и разрешения, както и на поцедурите за преобразуване на застрахователи и презастрахователи и за издаване на допълнителни лицензи.

Ще се подобрят и задълбочат процедурите за проверки на място като в тях бъдат включени елементи за оценка на заплахите за финансовата стабилност и за националната сигурност. Христова подчерта, че ще се обръща внимание на достатъчността на резервите за покриване на предявени, но неизплатени до момента щети съобразно информацията в системите на застрахователите за щетимостта по застраховка гражданска отговорност на автомобилите. Тук ще се обръща по-голямо внимание на съотношението на първоначално заявени претенции спрямо общия размер на заделените резерви по този вид застраховка. Ще се правят по-подробни анализи и оценки на инвестициите на застрахователите и на предявените и отхвърлени претенции за периода, който се проверява от надзора. Надзорни проверки ще се инициират и по постъпили жалби на потребители на застрахователни продукти и услуги.

Кандидатът за замесник-председател на КФН, отговарящ за надзор над инвестиционната дейност, Мария Филипова акцентира върху необходимостта от повишаване на доверието на инвеститорите, чрез увеличаване на прозрачността на поднадзорните лица и на действията на надзорния орган.

Гласуваха без обсъждане оставката на шефа на КФН

Гласуваха без обсъждане оставката на шефа на КФН

Карина Караиванова отива в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

"Ще положим особенни усилия за прилагане на новата европейска правна рамка в областа на пазарите за финансови инструменти, която влезе в сила през миналата година", каза Филипова. Според нея е важно малките и средни предприятия да бъдат стимулирани за активно участие на капиталовите пазари. Сериозно предизвикателство в краткосрочен план според кандидата за заместник-председател на КФН е изготвянето на нов закон за дружествата със специална инвастиционна цел, който да е синхронизиран с европейските нормативни документи, регулиращи секюритизацията.

"Една от целите ни ще е да създадем по-добра среда за издаване на лицензи за инвестиционни посредници при строг надзор и стриктно спазване на новите регламенти на ЕС с цел избягване на евентуални злоупотреби от страна на посредници с лицензи преди влизане в сила на новите регулации", уточни Филипова. Тя декларира, че ще развива диалога с участниците на капиталовия пазар, като се стреми да привлече на него дружества с добри корпоративни практики и отчетност. Филипова обеща, че на строг контрол ще бъдат подложени интернет страници на дружества извън страната, чрез които се извършва нелицензирана инвестиционна дейност на територията на България. Освен това тя декларира, че редовно ще бъдат извършвани стрес тестове на поднадзорните лица.

Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие двете номинации и ще предложи на народните представители да ги гласуват в пленарна зала.